กิจกรรมข่าว

4 เม.ย.2561

ก่อการครูโมดูล 2 ตลาดวิชา

โมดูล 2 พัฒนาการเรียนรู้ (ตลาดวิชา)

ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่หลากหลายตามความสนใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยทั้งนี้ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ท้ายรายละเอียดของแต่ละวิชา

ระยะเวลา : ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2561
สถานที่ : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ