Activities

4 Apr 2018

ก่อการครูโมดูล 2 ตลาดวิชา

โมดูล 2 พัฒนาการเรียนรู้ (ตลาดวิชา)

ผู้เข้าร่วมสามารถเลือกเรียนในรายวิชาที่หลากหลายตามความสนใจ เพื่อใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงการจัดกระบวนการเรียนรู้ของตนเอง โดยทั้งนี้ผู้สมัครสามารถกรอกใบสมัครได้ที่ท้ายรายละเอียดของแต่ละวิชา

ระยะเวลา : ระหว่างเดือน เมษายน – กันยายน 2561 
สถานที่ : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

รายละเอียดตามเอกสารแนบ