Activities

11 Apr 2018

ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

โดยที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เห็นสมควรเปิดรับสมัครผู้ประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2560) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 จึงขอประกาศรายละเอียดวิธีการรับสมัครและการคัดเลือก ดังต่อไปนี้

  1. หลักสูตร

หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ ที่ผนวกสมดุลทางองค์ความรู้เรื่องวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา โดยผสมผสานศาสตร์และศิลป์ด้านต่างๆ เข้าด้วยกัน เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากหลายสาขาวิชาและมิติ    ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลาการศึกษา ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งทฤษฏี นวัตกรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษาในบริบทต่างๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาบนฐานการวิจัยตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายวิชาและอาชีพให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งนักคิด นักวางแผน นักนโยบาย นักการศึกษา และนักปฏิบัติ ตามแต่ศักยภาพ ทักษะ และความสนใจของแต่ละคน ในขณะเดียวกัน หลักสูตรจะใช้วิธีการจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเคารพความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและของกลุ่มบุคคล รวมทั้งตระหนักถึงความจำเป็นของการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม เข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

 

  1. การจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศึกษา 2 ปี* จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย เรียนวันเสาร์และอาทิตย์ ตั้งแต่เวลา 9.00–16.00 น.              ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต

 

  1. จำนวนรับเข้าศึกษา
  • 30 คน

 

            *หมายเหตุ : ระยะเวลาศึกษา นักศึกษาต้องใช้ระยะเวลาการศึกษาตลอดหลักสูตร อย่างน้อย 4 ภาคการศึกษาปกติ และอย่างมากไม่เกิน 10 ภาคการศึกษาปกติ

 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 ดาวน์โหลดไฟล์เอกสารรายละเอียด

 ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

 ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปี 2561

 ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกศึกษาระดับบัณฑิต ประจำปี 2561