Activities

5 May 2017

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกรอบแรก และมีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์และสาธิต การสอน เพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นอาจารย์ประจำคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1 / 2560