กิจกรรมข่าว

8 มิ.ย.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2561

ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรมศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้ สิ้นสุดการรับสมัครแล้ว มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2561

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.ปชาบดี ปุ่มสีดา โทร.084-073-0853