Activities

6 Oct 2017

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ

ตำแหน่ง

  1.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท)
  2.  นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี)
  3.  นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี)
  4.  นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี)

ทั้งนี้ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน กำหนดการสอบและสถานที่สอบ ตามเอกสารแนบ

Download