กิจกรรมข่าว

6 ก.ค.2561

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2561

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสอบสัมภาษณ์คัดเลือกเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2561 บัดนี้ สิ้นสุดการพิจารณาคัดเลือกแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2560) ประจำปีการศึกษา 2561

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

น.ส.ปชาบดี ปุ่มสีดา โทร.084-073-0853