กิจกรรมข่าว

23 มิ.ย.2560

ประกาศ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสำหรับอาคารกลุ่มทางสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิตมีความประสงค์จะ ประกวดราคา ซื้อครุภัณฑ์จัดการเรียนการสอนสำหรับอาคารกลุ่มทางสังคมศาสตร์ รายละเอียดดังเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดไฟล์

 1.ประกาศประกวดราคา

 2.เอกสาร ประกวดราคาซื้อ เลขที่ ๐๐๑

 3.บัญชีเอกสารส่วนที่  1

 4.บัญชีเอกสารส่วนที่  2

 5.แบบใบเสนอราคา-ประกาศ

 6.รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะครุภัณฑ์

 7.แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันซอง (ซื้อ)

 8.แบบหนังสือสัญญาค้ำประกันสัญญา (ซื้อ)

 9.แบบสัญญาซื้อขาย

 10.บทนิยาม ขัดขวาง

 11.บทนิยาม ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน

 12.ตารางแสดงวงเงินราคากลาง

 กำหนดดูสถานที่และชีแจงเพิ่มเติม