กิจกรรมข่าว

11 ส.ค.2560

รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตำแหน่งผู้บริหาร

>> รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 1 อัตรา

Download

สายสนับสนุนวิชาการ

ปฏิบัติงาน ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

>> นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาโท) 1 อัตรา

>> นักวิชาการเงินและบัญชี (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา

Download

ปฏิบัติงาน ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

>> นักวิชาการศึกษา (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา

>> นักวิเคราะห์นโยบายและแผน (วุฒิปริญญาตรี) 1 อัตรา

Download

การทดสอบ Smart เพื่อทดแทนผลการสอบผ่านภาค ก ของ ก.พ.

Link สอบ Smart for Work

http://smart.bus.tu.ac.th/news_desc.asp?sdatatopicno=103

การทดสอบภาษาอังกฤษ (สำหรับผู้ไม่มีผลสอบภาษาอังกฤษให้เลือกสอบ อย่างใดอย่างหนึ่ง)

  1. TU - GET

http://litu.tu.ac.th/2016/en/tu-get

  1. TOEIC

http://www.2btopic.com/inter/toeic1.html