กิจกรรมข่าว

10 ม.ค.2560

รายละเอียดการสอบสัมภาษณ์โครงการรับตรง หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ปีการศึกษา2560

การสอบสัมภาษณ์ประกอบด้วย 2 กิจกรรม ซึ่งผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ต้องเข้าร่วมทั้ง 2 กิจกรรม ได้แก่

กิจกรรม

วัน / เวลา

สถานที่

หมายเหตุ

1. กิจกรรมกลุ่ม

14 มกราคม 2560
รายงานตัวเวลา 08.00 น.
ทำกิจกรรมตั้งแต่เวลา 9.00 – 15.00 น.

อาคารบรรยายรวม (บร.1) บริเวณหน้าห้อง 206

แต่งกายด้วยชุดพละของโรงเรียนหรือชุดสุภาพที่สามารถเคลื่อนไหวและนั่งพื้นได้สะดวก ผู้หญิงให้สวมกางเกง

2. การสอบสัมภาษณ์

15 มกราคม 2560
เวลารายงานตัวจะแจ้งให้ทราบ
วันที่ 14 มกราคม 2560

อาคารเรียนรวมสังคมศาสตร์ (SC) ชั้น 1 ห้อง 1020

1. แต่งกายด้วยชุดนักเรียน
2. ผู้มีสิทธิสอบฯ ลำดับที่ 1 – 125
    เข้าสัมภาษณ์ช่วงเช้า (เวลา 09.00 – 12.00 น.)
    และผู้มีสิทธิสอบฯ ลำดับที่ 126 – 251
    เข้าสัมภาษณ์ช่วงบ่าย (เวลา 13.00 – 16.00 น.)

 

 หลักฐานที่ใช้ในวันรายงานตัว

  1. ใบสมัคร (ประวัติ) ที่พิมพ์ทาง INTERNET ผ่าน www.reg.tu.ac.th เลือกเมนู การรับเข้าศึกษา g หัวข้อ ปริญญาตรี จากนั้นเลือกหัวข้อ ระบบสมัคร (สำหรับผู้สมัคร) เข้าสู่ระบบ g ผลการสมัครสอบ g พิมพ์ใบสมัครสอบ
  2. บัตรประจำตัวประชาชน (ฉบับจริงพร้อมสำเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง)  จำนวน  1  ฉบับ
  3. สำเนาใบเปลี่ยนชื่อ–สกุล เฉพาะกรณีที่ชื่อ-สกุล ในหลักฐานไม่ตรงกัน (ฉบับจริงพร้อมสำเนาและผู้สมัคร

ลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน  1 ฉบับ                   

  1. นำแฟ้มสะสมงาน (Portfolio) มาในวันสอบสัมภาษณ์ (วันที่ 15 มกราคม 2560) ด้วย (ถ้ามี)
  2. วุฒิการศึกษา (ฉบับจริงพร้อมสำเนา และผู้สมัครลงนามรับรองสำเนาถูกต้อง) จำนวน 1  ฉบับ    

5.1  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่กำลังศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)  

มีค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสม  ตั้งแต่ ม.4 -  ม.6 (ภาค 1)  รวม 5  ภาคการศึกษา (ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด) หรือ  

            5.2  ระเบียนแสดงผลการเรียนของผู้สมัครที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6)

ที่แสดงค่าผลการเรียนเฉลี่ยสะสมตั้งแต่ ม. 4 - ม.6  รวม 6 ภาคการศึกษา  (ตามคุณสมบัติเฉพาะที่คณะกำหนด)

 

หมายเหตุ   กรณีที่ผู้สมัครประสงค์จะยื่นคะแนนเฉลี่ยภาคการศึกษาใดที่ได้ศึกษาในต่างประเทศให้ยื่นเอกสารหลักฐาน

               การเทียบคะแนนและเอกสารรับรองที่เป็นทางการ  ในวันสอบสัมภาษณ์

 

หากมีข้อสงสัย หรือ สอบถามรายละเอียด เพิ่มเติมได้ที่
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์   โทรศัพท์ 0-2564-4442-79 ต่อ 1585