Activities

2 Mar 2018

โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้

           โครงการก่อการครู โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ มีความมุ่งหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการศึกษาโดยเล็งเห็นว่าแท้จริงแล้ว ครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในระบบการศึกษาเพราะครูคือผู้หล่อหลอมกรอบความคิด (Mindset) สร้างการเรียนรู้ บ่มเพาะคุณลักษณะภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย โดยเรามุ่งทำงานกับครูที่จะเป็นจุดคานงัด 1% ของระบบการศึกษา คือครูที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 5,000 คนในระยะ 5 ปี

ผู้สนใจสามารถคลิกที่ชื่อดูรายละเอียดและสมัครได้ในเอกสารแนบ

โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้

ครูคือมนุษย์ สำรวจภูมิทัศน์ภายในของความเป็นครู

 ใบสมัครโครงการก่อการครู: ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้