เจ้าหน้าที่

 • นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์
  เลขานุการคณะ

  patwat53@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1588

 • น.ส.จุฑารัตน์ พานทอง
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

  puk_2533@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1581

 • น.ส.ปิยนาถ พุทธรัตน์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

  piyamp@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1587

 • นายอภิชาติ อ้วนศิริ
  บุคลากรปฏิบัติการ

  apichat9@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1581

 • น.ส.กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  kkritporn@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1585

 • น.ส.ภัททิรา เรืองเวช
  นักวิจัยปฏิบัติการ

  phattira@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1587

 • น.ส.ปชาบดี ปุ่มสีดา
  นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

  pachapoo@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1585

 • น.ส.ภาพิมล จิรานุไชยวัฒนา
  นักวิชาการเงินและบัญชีปฏิบัติการ

  tapan@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1586

 • นายวิภพ พวงศิริ
  นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

  viphop58@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1589

 • นายธิติโชติ อัจฉริยาภรณ์
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  chao2531@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1589

 • นายสุระสิทธิ์ พงพันนา
  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

  psurasit@tu.ac.th
  02-564-4442 ต่อ 1589

 • น.ส.ชาลิณี สุวรรณติวงค์
  เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

  chalinee.aomp@gmail.com
  02-564-4442 ต่อ 1585