Loading...

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เปิดรับสมัคร “ครูกระบวนกร” 8 อัตรา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) สายสนับสนุนวิชาการ                

ตำแหน่ง ครูกระบวนกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี หรือ โท ไม่จำกัดสาขา) จำนวน 8 อัตรา

อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี  20,250 บาท

อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท  23,630 บาท

ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

สาขาวิชาที่สนใจเป็นพิเศษ ได้แก่
• ภาษาไทย, ภาษาศาสตร์ (เน้นภาษาไทย), การสอนภาษาไทย, วรรณคดีศึกษา, วรรณคดีเปรียบเทียบ หรือ วรรณกรรมสำหรับเยาวชน
• ภาษาจีน, การสอนภาษาจีน, ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร หรือ จีนศึกษา
• ภาษาอังกฤษ, การสอนภาษาอังกฤษ หรือ ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ
• จิตวิทยาเด็ก วัยรุ่น และครอบครัว, จิตวิทยาการปรึกษา, จิตวิทยาพัฒนาการ หรือจิตวิทยาคลินิก (ด้านจิตเวชเด็กและวัยรุ่น)
• การพัฒนาเด็ก เยาวชน และครอบครัว (ทั้งที่เรียนเป็นวิชาเอก หรือ วิชาโท)

หรือสาขาวิชาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาวิชาเหล่านี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562 (ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th

 

ข้อมูลเพิ่มเติม
ประกาศรับสมัคร
ใบสมัคร