Loading...

Open Educational Resources

แหล่งการเรียนรู้แบบเปิด (Open educational resources: OER)

Lifelong learning หรือ การเรียนรู้ที่ไม่มีวันสิ้นสุด จากประโยคในนี้ ปัจจุบันเราจะเห็นว่าการศึกษาหรือการเรียนรู้เป็นสิ่งสำคัญมากในชีวิต โดยเฉพาะอาชีพครู อาจารย์ นักเรียน นักศึกษา หรือแม้กระทังองค์กรชั้นนำที่กำลังมาให้ความสำคัญ ส่งผลให้มีการเสาะหา สร้างอุปกรณ์ เปิดเวทีพูดคุย ไอเดียและวิธีการต่างๆ ในเรื่องการศึกษาทั้งแบบออฟไลน์-ออนไลน์ มีมากขึ้น 

สำหรับศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนและการสอน คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ให้ความสำคัญและกำลังเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนการศึกษา ซึ่งได้มีการสร้างแหล่งความรู้แบบเปิดหรือ Open educational resources (OER) โดยได้นำผลงานสร้างสรรค์(Creative Project) ของนักศึกษาที่อยากแบ่งปันไอเดียนวัตกรรมการศึกษา ให้กับบุคคลภายนอกได้ศึกษา และเป็นแรงผลักดันในการสร้างการเปลี่ยนในการศึกษา