Loading...

ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนและการสอน

ปัจจุบันนี้การออกแบบการเรียนการสอนให้สอดคล้องกับความต้องการของผู้เรียนและบริบทแวดล้อม ถือเป็นกระบวนการสำคัญในการพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นในการเป็นบุคลากรเพื่อสังคมในอนาคต ทั้งนี้การออกแบบการเรียนการสอนให้ได้ประสิทธิผลดังกล่าว ผู้สอนหรือผู้ออกแบบการเรียนการสอนจำเป็นต้องมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการออกแบบและกลยุทธ์การเรียนการสอนที่หลากหลาย การได้รับคำแนะนำจากผู้เชี่ยวชาญในศาสตร์สาขาต่าง ๆ  

นอกจากนี้การรวบรวมทรัพยากรการเรียนรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการออกแบบและกลยุทธ์การเรียนการสอน การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดเสวนาในประเด็นที่เกี่ยวข้อง เป็นอีกช่องทางที่ช่วยส่งเสริมให้ผู้สอนหรือนักออกแบบการเรียนการสอนมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว ซึ่งจะช่วยเติมเต็มการจัดการเรียนการสอนให้ตอบวัตถุประสงค์ปลายทางที่ตั้งไว้และตรงกับผู้เรียนกลุ่มเป้าหมาย

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เล็งเห็นความสำคัญในการพัฒนาคุณภาพด้านการเรียนการสอน จึงจัดตั้งเป็นศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนและการสอน (Research and Development Centre for Learning and Teaching) ซึ่งจะให้บริการด้านการเรียนรู้ 4 ภารกิจ ได้แก่

        1. การจัดอบรมให้กับผู้สนใจทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ที่ต้องการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน
        2. การให้คำปรึกษาด้านการวิจัยและการจัดการเรียนการสอน
        3. การรวบรวมและเผยแพร่ผลงานการเรียนรู้ของนักศึกษาและบุคลากรภายในคณะ พร้อมทั้งเป็นหน่วยประสานงานกับหน่วยงานที่สนใจ เพื่อขยายผลหรือต่อยอดผลงาน
        4. การประสานและดูแลบทเรียนออนไลน์ของรายวิชาภายในคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และให้คำแนะนำในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

ท่านสามารถติดต่อสอบถามเพื่อขอรายละเอียดได้ทาง

e-mail: research_center@lsed.tu.ac.th

หรือติดต่อ เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยฯ ณัฐริกา ปฐวีไพสิฐ (โอปอ)

e-mail: nattarika.pa@lsed.tu.ac.th

เบอร์ติดต่อ 02-564-4441 ต่อ 6713