Loading...

ให้คำปรึกษาในด้านการวิจัยและการพัฒนาการเรียนและการสอน

 

ส่วนที่ 2 การให้คำปรึกษากับคณาจารย์คณะฯ โรงเรียนสาธิตฯ และบุคลากรทางการศึกษาในด้านการวิจัยและการพัฒนาการเรียนและการสอน และรวบรวมข้อมูลการวิจัยของบุคลากรภายในคณะและโรงเรียนฯ พร้อมให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินการและการวิจัย
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนและการสอน​ ทำหน้าที่เสนอกับผู้เชี่ยวชาญสาขาต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการวิจัยด้านการเรียนการสอน ทั้งภายในคณะฯ โรงเรียนสาธิตฯ และเครือข่ายของคณะฯ
 
ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนและการสอน
ห้องโครงการวิจัย (212) เลขที่ 99 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมู่ 18 อาคารสิริวิทยลักษณ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02 696 6713 คุณณัฐริกา ปฐวีไพสิฐ (โอปอ) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยฯ