Loading...

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรจัดการศึกษาทางไกล / หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (ศษ.ม. นวัตกรรมการเรียนรู้)

        คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรจัดการศึกษาทางไกล / หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565) (Master of Education in Learning Innovation) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2566 เป็นหลักสูตรที่มุ่งเน้นพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงการเรียนรู้ที่มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในเชิงวิพากษ์และในเชิงสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง มีทักษะในการออกแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้สำหรับผู้เรียนทุกช่วงวัย ทั้งในและนอกห้องเรียน และในบริบทท้องถิ่นต่าง ๆ มีความสามารถในการสังเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาในหลากหลายมิติ สามารถใช้ภาษาอังกฤษในการศึกษาค้นคว้าและการสื่อสาร รวมทั้งบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และปัญญาปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ของสังคมเพื่อทำงานขับเคลื่อนการเรียนรู้ในโรงเรียนและในสังคมไทย บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะเป็นครูรุ่นใหม่ และเป็นบุคลากรด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่สามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม

        หลักสูตรฯ นี้เกิดขึ้นเพื่อเปลี่ยนแปลงผู้สอนจากรูปแบบที่คุ้นตา ให้เป็นผู้สอนที่มีทักษะตอบโจทย์โลกและผู้เรียนยุคใหม่ โดยคณะฯ ตั้งใจออกแบบหลักสูตรที่สอนให้ครู ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และผู้สนใจอื่น ๆ สามารถสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ตอบโจทย์นักเรียนยุคใหม่ซึ่งมีความหลากหลายได้ โดยอาศัย “ศาสตร์ 4 ด้าน” ที่ช่วยให้เข้าใจเรื่องการเรียนรู้อย่างลึกซึ้งและรอบด้าน พร้อมเป็น “ผู้สร้างการเรียนรู้แห่งอนาคต”

ศาสตร์ 4 ด้านนี้ ประกอบด้วย

1.หลักสูตรและการสอน (Curriculum & Pedagogy)

        เรียนวิธีออกแบบหลักสูตรและวิธีการสอนที่มีประสิทธิภาพรวมถึงเหมาะกับกลุ่มเป้าหมาย

2.เทคโนโลยีการเรียนรู้ (Learning Technology)

        เรียนวิธีประยุกต์ใช้เทคโนยีทางการศึกษาเพื่อสร้างสื่อที่เป็นประโยชน์กับผู้เรียนและช่วยให้ผู้สอนจัดการเรียนรู้ได้ดีขึ้น

3.ภาวะผู้นำและสังคม (Leadership and Society)

        เรียนวิธีเป็นผู้นำเพื่อสร้างการเรียนรู้และเปลี่ยนแปลงสังคม

4.การออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning Design and Facilitation)

        เรียนวิธีออกแบบและจัดกระบวนการเรียนการสอนเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ในหลากหลายมิติ

จุดเด่นหลักสูตร Learning Innovation

        หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่สร้างสรรค์ขึ้นเพื่อตอบโจทย์การเรียนรู้ของคนในยุคดิจิทัล ซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้เรียนที่สนใจด้านนวัตกรรมการเรียนรู้ พัฒนาทักษะในการจัดการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 ได้รับความรู้และประสบการณ์เพิ่มเติม โดยเรียนรู้ตามความสะดวกทั้งเวลา สถานที่ และความต้องการของตนเอง ในขอบเขตวัตถุประสงค์และกิจกรรมของแต่ละรายวิชาที่ออกแบบมา ทั้งรายวิชาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมการเรียนรู้ ทักษะความเป็นผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในยุคดิจิทัล การบูรณาการศาสตร์ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ คณิตศาสตร์ และศิลปศาสตร์ รวมไปถึงความเชี่ยวชาญที่หลากหลายของผู้สอนในหลักสูตรที่มาจากหลากหลายสาขาวิชา จะเอื้อให้ผู้เรียนได้มุมมองความคิดที่รอบด้านทั้งความเข้าใจความเป็นมนุษย์ในมุมมองทางสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์ และการให้เหตุผลในเชิงวิทยาศาสตร์ โดยผู้สอนไม่เพียงแต่บรรยายแนวคิดทฤษฎีในประเด็นการเรียนรู้เท่านั้น แต่สร้างสรรค์กิจกรรมการเรียนรู้ที่หลากหลายผ่านระบบออนไลน์ ทั้งการอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น การจัดกิจกรรมแบบประสานเวลา (Synchronous) และไม่ประสานเวลา (Asynchronous) เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจแนวคิดทฤษฎีในเชิงปฏิบัติและเห็นการนำไปใช้อย่างเป็นรูปธรรม

หลักสูตรนี้เหมาะกับใคร

        ผู้ที่ต้องการพัฒนาศักยภาพและทักษะด้านการแสวงหาความรู้ด้วยตนเอง การมีวิจารณญาณ ความสามารถในการวิเคราะห์ ความเป็นผู้นำ และความสามารถในการสื่อสารสาธารณะเป็นสิ่งที่จำเป็นและเป็นที่ต้องการในสังคมและตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศ ไม่เฉพาะสายงานที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้เท่านั้น แต่บุคลากรที่อยู่ในสายงานอื่น ๆ ก็สามารถเรียนรู้และพัฒนาทักษะเพื่อเตรียมพร้อมในการเรียนรู้งานใหม่ ๆ นอกจากนี้แรงงานที่เป็นที่ต้องการในอนาคตจึงต้องเป็นกลุ่มคนที่มีความสามารถในการแก้ไขปัญหาที่ซับซ้อน มีความคิดสร้างสรรค์ รู้จักการประเมินและการตัดสินใจ มีความยืดหยุ่นทางความคิด เป็นต้น  การสร้างคนเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดแรงงานในอนาคต ยังต้องปลูกฝังนิสัยการเรียนรู้ที่ต่อเนื่อง เพื่อให้เกิดการพัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ เพราะสังคมยุคดิจิทัลมีความซับซ้อนและการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นตลอดเวลา การใฝ่เรียนรู้และการพัฒนาทักษะอยู่ตลอดเวลาจึงเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้ และเป็นปัจจัยสำคัญในการสร้างแรงงานที่มีคุณภาพ เพื่อตอบโจทย์การเปลี่ยนทางเศรษฐกิจที่ใช้นวัตกรรมเป็นตัวขับเคลื่อน (Innovative Drive Economy)

ข้อมูลอื่นๆ เพิ่มเติม
รายละเอียดหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการเรียนรู้ (หลักสูตรการจัดการศึกษาทางไกล/หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2565)

ดูรายละเอียดและสมัครเรียนได้ที่ https://www.skilllane.com/academic/thammasat-university/degree/learninginnovation