Loading...

อาคารสิริวิทยลักษณ์

สำนักงานเลขานุการคณะเบอร์ต่อภายใน
เลขานุการคณะ6742
หน่วยสารบรรณและเลขานุการคณบดี6758,6760
หน่วยทรัพยากรบุคคล6747
หน่วยการเงินและบัญชี6746
หน่วยแผนฯ และประกันคุณภาพ6744
หน่วยพัสดุ6745
หน่วยบริการงานวิจัย6717
ห้องโครงการวิจัย6722,6723
หน่วยประสานงานหลักสูตร 
- หลักสูตรปริญญาตรี6718
- หลักสูตรปริญญาโท6719
- กิจการนักศึกษา6719
หน่วยฝึกอบรมและบริการวิชาการ6717
หน่วยระบบคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ6727,6729
หน่วยอาคาร และโสตทัศนูปกรณ์6716
หน่วยซ่อมบำรุง6726
ศูนย์เทคโนโลยีดิจิตอลการเรียนรู้6728
แผนที่ อาคารสิริวิทยลักษณ์