Loading...

Academic

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

Bachelor’s degree
Read More
Master’s degree
Read More

Activities/News

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562
READ MORE
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใบสถาบันการศึกษาในระบบกลาง THAI UNIVERSITY CENTER ADMISSION SYSTEM (TCAS)
Read More
เปิดรับสมัคร “อาจารย์ 2 อัตรา – ครูกระบวนกร 8 อัตรา – นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา”
READ MORE
การคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาใบสถาบันการศึกษาในระบบกลาง THAI UNIVERSITY CENTER ADMISSION SYSTEM (TCAS)
Read More