Loading...

เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 รายละเอียด ดังนี้

เปิดรับสมัครตั้งแต่ บัดนี้ – 31 พฤษภาคม 2562
ช่องทางการรับสมัครสมัครด้วยตัวเอง ทางไปรษณีย์ และทาง Email
อัตราค่าสมัครสอบ500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะ1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา
2) มีค่าระดับผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75
3) คะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศรับสมัคร : Link

ใบสมัคร :  Link

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 02 696 6719 หรือ  084 073 0853

อีเมล pachabodee@lsed.tu.ac.th