Loading...

Lsed Let's talk

ความเสี่ยงที่ผู้สูงอายุหลากหลายทางเพศต้องเผชิญ
More Detail
“ห้องเรียนวัฒนธรรม” กับการเท่าทันอคติต่อกลุ่มเปราะบางในสังคมไทย
More Detail
บันทึกสนทนาประชาคม เพื่อระดมความคิดเห็นและนำไปสู่ข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
More Detail
ก่อการครู: หนุนพลังครูผู้สร้างการเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการศึกษาอย่างอ่อนโยน
More Detail
บอร์ดเกมสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคม : นวัตกรรมการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่
More Detail
จินตนาการใหม่ของเยาวชนไทยสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรมทางสังคม
More Detail
วิชาวิทยาศาสตร์กับกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงความรู้และเส้นทางสู่ความเปลี่ยนแปลงในการศึกษาไทย
More Detail
สลายขั้วความขัดแย้ง ด้วยการรับฟังและปฏิบัติต่อกันอย่างเข้าใจจริง ๆ
More Detail
การเรียนวิชาวิทยาศาสตร์ในประเทศไทย เป็น Active Learning มากแค่ไหน?
More Detail
“การสร้างความเข้าใจ” วัฒนธรรมใหม่สู่การลดความรุนแรงในโรงเรียน
More Detail
ห่างไกล ไม่ห่างกัน: ปฏิสัมพันธ์ในองค์กรหลังยุค SOCIAL DISTANCE
More Detail
“โรงเรียน” พื้นที่การเรียนรู้ พื้นที่ไว้วางใจ และพื้นที่ปลอดภัยสำหรับเด็ก ๆ
More Detail
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ (LSED) ได้รับอนุมัติให้เข้าเป็นสมาชิกของสมาคม ALLIANCE OF ASIAN LIBERAL ARTS UNIVERSITIES (AALAU)
More Detail
การศึกษาขับเคลื่อนสังคม : ทัศนะการนำของอดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มธ.
More Detail
W-I-S-E 4 ยุทธศาสตร์ขับเคลื่อนสังคมผ่านการศึกษาและการเรียนรู้: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail
คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาเอก บ่มเพาะ “นักขับเคลื่อนการเรียนรู้” เปลี่ยนการศึกษาไทย
More Detail
GREEN OFFICE ที่มีการเรียนรู้เป็นหัวใจ
More Detail
PACE FOR CHANGE การวิจัยทางการเรียนรู้ เพื่อขับเคลื่อนสังคม
More Detail
จากจิตแพทย์ถึงนักศึกษาใหม่ 7 ฮาวทู “ใช้ชีวิตมหาลัยอย่างไรให้ใจไม่พัง”
More Detail
Post covid on-site 100% จัดการเรียนรู้อย่างไรให้ Active learning
More Detail
สิ่งแวดล้อมที่ดีสำคัญต่อคนทุกคนที่นี่ เพราะเราต่างเชื่อมถึงกันเสมอ ชวนฟังเสียงจากเจ้าหน้าที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail
“การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดบนโลกแห่งความแตกต่างหลากหลาย”
More Detail
รู้จัก “วิทยาการเรียนรู้” มธ. หลักสูตรที่สร้างคนรุ่นใหม่ ใช้ “การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงสังคม”
More Detail
INNOVATIVE THINKING AND DESIGN วิชาการคิดและการออกแบบเชิงนวัตกรรมสร้างทักษะแห่งอนาคต ที่ LSED
More Detail
ป.เอก LSEd หลักสูตรสร้าง Academic Change Agent เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริง
More Detail
COMING SOON
COMING SOON
COMING SOON

Lsed new knowledge

จัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีความหมายกับผู้เรียน : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail
การเรียนรู้ต้องไม่แยกขาดจากสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail
เปิดคลังหนังสือน่าอ่าน โครงการ “ก่อการครู” และ โครงการ “ผู้นำแห่งอนาคต”
More Detail
💙We celebrate our PRIDE 💙💚
More Detail
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง(TRANSFORMATIVE LEARNING) : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail
🟩🟠 “LSEd - Endless Learning 8 ปี กับ 8 ผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้🟠🟩
More Detail
เปิดตัววารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
More Detail
coming soon

LSEd Awesome

เมื่อการเรียนรู้ขับเคลื่อนด้วย “ความยืดหยุ่น” “ความเป็นมนุษย์” และ “ความเปิดกว้าง”
More Detail
บัณฑิต LSEd รุ่น 4 เข้าร่วมการแข่งขัน Lotus’s HYPER HACK
More Detail
ถอดบทเรียนการเตรียมตัวลงชุมชน ปี 2: การเรียนรู้ที่เชื่อมประสานกับวิถีของชุมชน
More Detail
ส่งเสริม Self-care ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
More Detail
How to Find ค้นหาอย่างไรให้ใช่สำหรับคุณ
More Detail
คุณค่าของงานศิลปะที่ถูกมองข้ามในยุคสมัยที่สังคมเปลี่ยนแปลงไป (ART IS ALL AROUND)
More Detail
BE INSPIRED เติมแรงบันดาลใจให้เต็มถัง
More Detail
การขาดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (MEDIA LITERACY)และการคิดวิจารณญาณ (CRITICAL THINKING) ของเยาวชน
More Detail
HEAL YOUR FEEL, CREATE YOUR SPACE, YOU ARE MY SAFE ZONE
More Detail
OLD YEAH! ผู้สูงอายุกับการเข้าใจกันผ่านศิลปะ
More Detail
การพัฒนาทักษะการทำงานร่วมกับผู้อื่น (COLLABORATIVE SPACE)
More Detail
YOU’RE NOT ALONE
More Detail
สร้างเสียง-สื่อสาร
More Detail
IMPROVING SELF-CONFIDENT สร้างเสริมความมั่นใจ ให้กับหนูน้อยวัยประถม
More Detail
การพัฒนาการเข้าถึงสื่อการเรียนรู้สำหรับผู้พิการทางการมองเห็นในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
More Detail
เมื่อนักศึกษาปี 3 ออกไปฝึกงาน พัฒนา INTRAPERSONAL และ INTERPERSONAL SKILLS
More Detail
"7 วันกับการเรียนรู้ชุมชน” เพื่อบ่มเพาะนักขับเคลื่อนการเรียนรู้ (วิชา LSE 201 COMMUNITY AND LEARNING)"
More Detail
เด็ก LSED จบไปทำอะไร ?
More Detail
coming soon
coming soon

LSEd Social Change

ช่องว่างที่ลดทอนความเป็นมนุษย์: อคติต่อแรงงานข้ามชาติ
More Detail
นวัตกรรมทางสังคมและการออกแบบ จากจินตนาการใหม่ของเยาวชนไทย
เปิดรับ เปลี่ยนมุมมอง: สิทธิผู้พิการในประเทศไทย
More Detail
ประชาธิปไตยไทยยังหยั่งรากไม่สำเร็จ (?)
More Detail
สุขภาพจิตและสุขภาวะของเด็กและเยาวชนหลากหลายทางเพศในประเทศไทย: เข้าใจเพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลง
More Detail
การศึกษาไทยในอุ้งมือของรัฐ เมื่ออำนาจนิยมไม่ยอมให้คนตั้งคำถาม
More Detail
ความเหลื่อมล้ำกับฝันที่ไม่เป็นจริง ระบบการศึกษาที่คน “ไม่เท่ากัน”
More Detail
“โรงเรียนของเราไม่น่าอยู่” ระบบการศึกษาที่สร้างทุกข์ให้ทั้งผู้เรียนและผู้สอน
More Detail
“ค่านิยม” กับทิศทางการศึกษา เมื่อระบบก้าวไม่ทันความคิดของคนรุ่นใหม่
More Detail
การเรียนรู้จบในโรงเรียน หรือแท้จริงอยู่ในทุกที่และตลอดชีวิต?
More Detail
“ลอง เรียน รู้” เส้นทางสู่การค้นพบตัวเองของเด็กวัยเรียน (รู้)
More Detail
เพื่อนมนุษย์ที่เราไม่ควรหลงลืม: กลุ่มคนไร้สัญชาติ
More Detail
ถกประเด็นข้อสังเกต: การแสดงออกของผู้ที่มีความหลากหลายทางเพศ และเส้นทางสู่สมรสเท่าเทียม
More Detail
หลากหลายแต่ไม่แตกต่าง: ความภาคภูมิใจของผู้มีความหลากหลายทางเพศ (LGBTQIAN+ Pride)
More Detail
ความหลากหลายทางชีวภาพ: การอยู่ร่วมกันระหว่างสิ่งแวดล้อมกับมนุษย์อย่างยั่งยืน
More Detail
จากพฤษภาทมิฬจนถึงวันนี้: ความรุนแรงกับอำนาจที่พึงมีของประชาชน
More Detail
โลก สิ่งแวดล้อม และพื้นที่การเรียนรู้
More Detail
ช่องว่างระหว่างเรา: รู้จักกับ “วยาคติ” อคติระหว่างช่วงวัยของคนสองรุ่น
More Detail
ออทิสติก เด็กพิเศษ พวกเราทุกคน : ความเหมือนหรือความแตกต่างในพื้นที่การเรียนรู้
More Detail
“ครูพลังงานสะอาดเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
More Detail
ก่อการครู รุ่น 3 ปักหมุดหมาย เติมไฟให้ “ครู” ปล่อยแสง สำแดงพลัง
More Detail
ถอดบทเรียนโครงการ ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่นที่2 บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นวัตกร สานต่อพลังนวัตกรรม
More Detail
“EDUPRENEUR” บ่มเพาะนักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยชุดทักษะแห่งอนาคต
More Detail
Coming Soon