Loading...

เมื่อนักศึกษาปี 3 ออกไปฝึกงาน พัฒนา Intrapersonal และ Interpersonal skills

        บริษัท อินสครู จำกัด, บริษัท แบล็กบ็อกซ์ ทีม จำกัด, บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด, บริษัท Learn Corporation, โรงแรม Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach, บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน), กระทรวงคมนาคม คือตัวอย่างองค์กรที่นักศึกษาชั้นปีที่ 3 เลือกไปฝึกงานในปีการศึกษานี้

        ที่คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหลักสูตรปริญญาตรีเราออกแบบให้นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ได้ไปฝึกประสบการณ์ในองค์กรต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาได้นำองค์ความรู้ภาคทฤษฎีที่เคยเรียนมาแล้วไปประยุกต์ใช้ผ่านการลงมือปฏิบัติงานจริง ในรายวิชา วรศ. 399 (การฝึกปฏิบัติงาน)

พัฒนา Intrapersonal และ Interpersonal skills ผ่านการฝึกงาน

        การฝึกปฏิบัติงานคณะมุ่งหวังให้นักศึกษาได้พัฒนาทักษะภายในบุคคล (Intrapersonal skills) ได้แก่ การรู้จักตนเอง เท่าทันตนเอง สามารถสะท้อนตนเอง (Self-reflection) และกำกับตนเอง (Self-directed) ได้ รวมทั้งพัฒนาทักษะระหว่างบุคคล (Interpersonal skills) คือการทำความเข้าใจความแตกต่างหลากหลาย สามารถทำงานเป็นทีม มีทักษะการสื่อสาร และประสานความร่วมมือกับบุคคลอื่นได้

        การฝึกปฏิบัติงานจริงในองค์กรเป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาใช้กระบวนการคิดเชิงระบบมาเชื่อมโยงประสบการณ์ทำงาน ฝึกฝนกระบวนการสะท้อนคิดและกำกับตนเองตามสถานการณ์ต่าง ๆ ได้อย่างเหมาะสมเพื่อให้นักศึกษาสามารถค้นหาศักยภาพและความต้องการที่แท้จริงของตนเอง ในการแผนการศึกษาหรือประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต

จุฬาลักษณ์ ธรรมยุติ (จูน) 

ฝึกงานตำแหน่ง Project Manager Assistant บริษัท อินสครู จำกัด

        เริ่มต้นคือเลือกตำแหน่งจากความท้าทายของตนเอง อยากพัฒนาทักษะการจัดการ การสื่อสาร เพราะเห็นว่าสำคัญในอนาคต สิ่งที่ได้เรียนรู้จากการฝึกงานที่นี่คือ ทักษะ hard skills และ soft skills ได้เรียนรู้วิธีจัดการงานอย่างมีประสิทธิภาพ ต้องยอมรับว่าช่วงแรก ๆ รู้สึกเหนื่อยและท้อกับการปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่ ๆ แต่เราใช้เวลาหลังเลิกงานในการเรียนรู้ และทบทวนสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่เสมอ จนพี่ที่ทำงานสะท้อนมาว่า เราดู shine และมั่นใจขึ้นมาก ๆ

        การได้มาฝึกงานพบว่าทักษะที่หาไม่ได้จากในห้องเรียน คือการตัดสินใจที่เด็ดขาด ด้วยความที่เราต้องดูภาพรวมของทั้งโปรเจกต์ และต้องประสานงานกับทั้งฝ่ายอื่น ๆ และลูกค้า นอกจากจะต้องเข้าใจในภาพรวมและสิ่งที่ต้องการสื่อสารออกมาในโปรเจกต์นั้น ๆ แล้ว ความเด็ดขาดของเราเองก็เป็นสิ่งสำคัญที่ช่วยทำให้งานชัดเจนขึ้น และทำให้ฝ่ายอื่น ๆ ได้ทำงานได้อย่างสะดวกมากขึ้นอีกด้วย

สำหรับผลงานที่ภาคภูมิใจคือโปรเจกต์แรกที่รับผิดชอบ เป็นโปรเจกต์ที่เผยแพร่ไอเดียการสอนของคุณครูในกลุ่ม EEC ในรูปแบบนิทรรศการออนไลน์ โดยร่วมมือกับ สวทช. สพฐ. และโครงการ EEC ซึ่งสามารถดูนิทรรศการแบบเต็มได้ : https://app.gather.town/app/41nHlqa1mQP1lyNj/EEC%20-%20Future%20Classroom

พบธรรม คลี่บุญ (ดรีม) 

ฝึกงานตำแหน่ง Learning Designer บริษัท BlackBox

        ได้ประสบการณ์ของ “การทำงานในโลกจริง” ที่ต้องยืดหยุ่นตามความต้องการของลูกค้าหรือกลุ่มเป้าหมาย และเจอว่าอุปสรรคในการทำงานคือความไม่มั่นใจของตัวเอง ไม่กล้าตัดสินใจ แต่เราพยายามแก้ไขโดยได้รับข้อคิดจากอาจารย์ที่ปรึกษาว่า “เราเป็นผู้หวังดี ที่อยากให้เขาได้เรียนรู้สิ่งที่ดี” เลยใช้ข้อเรียนรู้นี้ทำให้สามารถก้าวข้ามปัญหาได้ หากจะสรุปเป็นทักษะที่ได้รับนอกเหนือจากในห้องเรียนขอเรียกว่า “ทักษะการทำงานจริง”

        ตอนฝึกงานได้มีโอกาสได้เป็นเจ้าของโปรเจกต์ 1 โครงการ ที่ต้องทำตั้งแต่กระบวนการแรก ดีลกับลูกค้า ออกแบบกระบวนการ นำกระบวนการ จนถึงปิดจ็อบ และผลตอบรับจากลูกค้าออกมาอยู่ในระดับที่ดีซึ่งรู้สึกภูมิใจมากๆ  ตั้งแต่เริ่มฝึกงานรู้สึกเหมือนเริ่มนับ 1 ใหม่ เพราะการทำงานจริงแตกต่างจากการเรียนในห้องเรียนมาก ต้องเจอคนจริง ๆ ที่มีความหลากหลาย และเจอสถานการณ์ที่มีข้อจำกัด ต้องยืดหยุ่นและเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

ณิชารัศม์ ไพรัชเวสส์ (นิ) 

ฝึกงาน ตำแหน่ง Kids club attendant โรงแรม Phuket Marriott Resort & Spa, Merlin Beach  

       การไปฝึกงานในโรงแรมค่อนข้างมีความหลากหลาย แต่เนื่องจากเป็นคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์จึงเลือกไปทำงานที่เป็นการจัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ให้กับเด็กทำให้เกิดการเรียนรู้ต่อตนเองมากขึ้น ในตลอดระยะเวลาการฝึกงาน ได้ประสบการณ์ที่ไม่สามารถหาได้ในกรุงเทพฯแน่นอน ในเรื่องของสภาพแวดล้อม ผู้คน การปรับตัวการใช้ชีวิตและการทำงานที่จะต้องมีวินัยและความรับผิดชอบสูง

        ปัญหาที่พบต้องมีแน่ ๆ นั่นคือปัญหาด้านการสื่อสารภาษาอังกฤษ ในภูเก็ตที่มีแต่ชาวต่างชาติต้องมีสมาธิในการฟังมากขึ้น ในช่วงแรกไม่คุ้นเคยและยังไม่ทราบข้อมูลของโรงแรมมากพอ ทำให้สื่อสารออกไปได้ไม่ชัดเจน แต่เมื่อเรียนรู้จากพี่ ๆ ที่ทำงานก็ได้รับข้อมูลที่มากขึ้น ทำให้สื่อสารออกไปได้ชัดเจนและถูกต้อง มีความมั่นใจมากขึ้นกว่าเดิม สามารถตอบคำถามได้ทันที

        ผลงานที่ภาคภูมิใจคือการดำเนินกิจกรรมการเรียนรู้ให้กับเด็กเกี่ยวกับการดูแลรักษาธรรมชาติทางทะเลและชายหาด เนื่องจากโรงแรมมีชายหาดส่วนตัวที่ติดทะเล จึงมีกิจกรรม Nature club ที่ส่งเสริมให้เด็กได้เรียนรู้เกี่ยวกับการอนุรักษ์ท้องทะเล มีการเขียนกระดาน reflect และได้สัมผัสปูเสฉวน นอกจากนี้ยังมี butterfly sanctuary ที่ให้เด็ก ๆ ได้เรียนรู้วัฏจักรของผีเสื้อ  รวมถึงการเก็บขยะริมชายหาด ซึ่งงานชิ้นนี้เป็นการส่งเสริมความสำคัญของธรรมชาติอีกทั้งเป็นการให้ความรู้ความเข้าใจแก่เด็กๆและผู้ปกครองอีกด้วย

        ประสบการณ์ที่สำคัญที่สุดคือการกล้าที่จะก้าวออกจากพื้นที่ปลอดภัยของตนเองเพื่อออกไปเรียนรู้ ออกไปเจอสภาพแวดล้อมใหม่ๆ รู้จักผู้คนเพิ่มขึ้น ออกไปทำในสิ่งที่ไม่เคยทำ ได้เรียนรู้และลงมือทำจริง พัฒนาทั้งความมั่นคงภายในและทักษะการทำงานอื่น ๆ เผชิญปัญหาจริงโดยที่ไม่มีพ่อแม่หรือคนรู้จักคอยให้ความช่วยเหลือ การอยู่ได้ด้วยตนเองทำให้เราโตขึ้นมาก ๆ ไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจะต้องอดทนและผ่านมันไปให้ได้ด้วยตนเอง

ธนกร อังศรีสุรพร (แท็ค) 

ฝึกงานตำแหน่ง PR  บริษัท อาร์ เอส จำกัด (มหาชน) (ช่อง 8)

        สิ่งที่ได้ทำในแต่ละวัน บอกได้เลยว่าแตกต่างแล้วก็ท้าทายขึ้นตลอด สิ่งที่เราต้องเจอและได้ลงมือทำมีความหลากหลาย ได้มีโอกาสทำทั้งถ่ายภาพในงานบวงสรวง นักแสดง เบื้องหลังกองละครต่างๆ เขียนข่าวประชาสัมพันธ์ละคร พานักแสดงไปเดินสายให้สัมภาษณ์สื่อและออกงานต่าง ๆ รวมถึงกิจกรรมของทางองค์กร ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ใหม่มากสำหรับแท็ค และทำให้จึงเรียนรู้ว่าทักษะไหนควรพัฒนาต่อ

        ปัญหาที่พบในการทำงาน แท็คไม่คุ้นชินและไม่เข้าใจลักษณะงานหลายๆจุด เราได้ใช้ทักษะต่างๆที่เคยได้เรียนในห้องเรียนมาปรับใช้กับงานที่นี่คือจุดแข็งของเด็กคณะฯเรา ซึ่งเป็นการเรียนรู้ผ่านการลงมือทำจริง ทำให้เราเกิดทักษะใหม่ ๆ นำไปปรับใช้กับงานอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลาย อย่างเช่น ทักษะการเขียนข่าว โดยต่อยอดทักษะจากการเขียนบทความเชิงวิชาการ  หรือการสัมภาษณ์ ก็นำเอาทักษะการตั้งคำถามถอดบทเรียนมาใช้ ท้ายที่สุดแล้วก็สามารถผ่านมันมาได้

        แท็ครู้สึกภูมิใจกับทุก ๆ ผลงานที่ได้ทำ เพราะมันใหม่มาก ๆ สำหรับแท็ค เรียกได้ว่าหลาย ๆ งานเป็นงานชิ้นแรกในชีวิตเลยก็ว่าได้ แต่มีอีกหนึ่งผลงานนอกเหนือจากนั้น คือการที่ได้รับโอกาสใช้ความรู้และทักษะที่ตัวเองมีส่งต่อให้กับคนอื่นด้วย ซึ่งทางผู้ใหญ่ก็ได้ให้โอกาสแท็คในการแชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการสร้างคอนเทนท์ใน TikTok ให้กับพี่ ๆ ศิลปินช่อง 8

        สำหรับแท็คคิดว่าทักษะที่ไม่สามารถหาได้ในห้องเรียนเลย คือ ทักษะการทำงานในองค์กรใหญ่กับคนหลากหลายรูปแบบ องค์กรใหญ่ที่มีคนมาก ต่างที่มา ต่างความคิด ต่างตำแหน่ง ต่างช่วงวัย เป็นความหลากหลายที่มากขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเป็นเหมือนบททดสอบที่เราต้องอาศัยการปรับตัว เข้าใจ และหาวิธีการอยู่ร่วมกันกับทุก ๆ คนอย่างไรให้มีความสุขที่สุด

เจนจิรา งามชื่น (เจน) 

ฝึกงานตำแหน่ง Digitalcontent development บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด

        ตลอดระยะเวลาที่ฝึกงานเราได้เข้าใจกระบวนการทำงานจริง ๆ มีทักษะการสื่อสารมากขึ้น ปัญหาในการทำงานที่เจอ ทำให้เราต้องพยายามและเรียนรู้ด้วยตัวเอง สุดท้ายก็สามารถทำมันได้ สิ่งที่ภาคภูมิใจ คือเราทำสคริปต์การออกแบบเนื้อหาการสอนได้ทุกชิ้น ทักษะที่หาไม่ได้คือกระบวนการทำงานจริง ๆ ของบริษัทที่เราไม่เคยรู้มาก่อนว่าเป็นอย่างไร มันทำให้เรารู้สึกเป็นการลองสนามในชีวิตให้เราได้เติบโต

เพ็ญพิชชา เสี้ยมแหลม (จ๊ะเอ๋) 

ฝึกงานตำแหน่ง ตำแหน่ง Publicshing Editor (บรรณาธิการ) ที่บริษัท Learn Corporation

        เราได้เข้าไปอยู่ในโลกของการทำงานแบบจริง ๆ สอนให้เรารู้จักการจัดสรรเวลาของตัวเอง มีความรับผิดชอบ ระหว่างฝึกงานอาจพบปัญหาบ้าง คือ การไม่เคยใช้โปรแกรม Ai และ InDesign แต่ได้รับการสอนและฝึกฝนจนสามารถทำได้

        ตลอดเวลาที่ฝึกงานเรารู้สึกภูมิใจในทุกงาน เพราะเป็นสิ่งที่ไม่เคยทำ แต่ทำงานออกมาได้ดีและได้รับคำชม ประสบการณ์การฝึกงานสอนให้เราโตขึ้น พร้อมที่จะเข้าสู่โลกทุนนิยมแบบเต็มตัวและเข้าใจคำว่า การทำงานแลกเงินแบบจริง ๆ

เจษฎาพร วงษ์เสนา (ใบเตย) 

ฝึกงานตำแหน่ง ตรวจงานราชการ กระทรวงคมนาคม

        เราได้รับประสบการณ์หลายด้าน เพราะได้ลงพื้นที่ต่างจังหวัดบ่อยครั้ง ได้มีโอกาสสัมผัสการทำงานจริง พบปัญหาของชาวบ้าน ทำให้รู้ว่าแม้ระบบคมนาคมบ้านเราจะมีจุดที่พัฒนาไปได้ไกล แต่ในบางพื้นที่ก็มีความยากลำบากในการเดินทาง แม้จะอยู่จังหวัดใกล้เคียงกันแต่ความสะดวกในการเดินทางก็ต่างกันมาก เราจึงมีโอกาสได้เห็นภาพความเหลื่อมล้ำชัดเจนมากขึ้น

        การที่ได้ลงมือทำอะไรจริงจัง การได้ออกไปเปิดหูเปิดตาและทำงานจริงๆ และการได้อยู่ในสถานการณ์จริง เช่น ตอนหนูไปฝึกวันแรกหนูเจอม็อบของจริง ซึ่งตกใจมากเพราะคุยกันไม่รู้เรื่องเลย ปกติเคยแต่ไปม็อบ แต่ไม่คิดว่าวันนึงต้องมาจัดการกับม็อบ ยอมรับว่ายากมาก เรียนอะไรมาลืมเกือบหมด แต่ก็ตั้งสติและสร้างความมั่นคงในใจเสมอ แต่ก็ผ่านมาได้แม้จะไม่ได้ช่วยพี่ๆ มากนัก แต่ในสถานการณ์ตอนนั้นมันน่ากลัวจริง มีคนเจ็บด้วย

        สิ่งที่ภาคภูมิใจในการฝึกงานครั้งนี้คือ ได้เข้าร่วมเป็นกรรมตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีสะพานกลับรถพระราม 2 ถล่ม ถึง 3 ครั้ง และการลงพื้นที่พร้อมรัฐมนตรีว่าการ ที่จังหวัดสงขลาในการตรวจราชการ และที่กำลังจะเกิดขึ้นในเร็วๆ นี้ ก็มีลงพื้นที่ต่างจังหวัด เช่น ลพบุรี ปทุมธานี นครราชสีมา พระนครศรีอยุธยา ขอนแก่น เป็นต้น