Loading...

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (ศษ.ม. วิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา)

หลักสูตร

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์จะเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (Master of Education in Learning Sciences and Educational Innovation) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558 ซึ่งเป็นหลักสูตรสหวิทยาการที่เน้นองค์ความรู้ด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ ทักษะการออกแบบและการจัดกระบวนการเรียนรู้ รวมไปถึงการพัฒนานวัตกรรมการศึกษาในบริบทต่าง ๆ ของสังคม

หลักสูตรนี้มีเป้าหมายในการสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเข้าใจความหมายของการเรียนรู้และการศึกษาจากหลากสาขาวิชาและหลายมิติ ไม่ว่าจะเป็นด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ โดยตลอดระยะเวลาการศึกษา ผู้เรียนจะได้เรียนทั้งทฤษฏี นวัตกรรม และกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้องกับการเรียนรู้และการศึกษาในบริบทต่าง ๆ ทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งได้ฝึกปฏิบัติการออกแบบกระบวนการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษาบนฐานการวิจัยตามความสนใจ และความถนัดของแต่ละบุคคล โดยมีคณาจารย์และผู้ทรงคุณวุฒิจากหลากหลายวิชาและอาชีพให้การสนับสนุนทั้งด้านวิชาการและด้านการปฏิบัติเชิงวิชาชีพอย่างใกล้ชิด

หลักสูตรมุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งนักคิด นักวางแผน นักนโยบาย นักการศึกษา และนักปฏิบัติ ตามแต่ศักยภาพ ทักษะ และความสนใจของแต่ละคน ในขณะเดียวกัน หลักสูตรจะใช้วิธีการจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเคารพความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและของกลุ่มบุคคล รวมทั้งตระหนักถึงความจำเป็นของการจัดกระบวนการเรียนรู้และการศึกษาที่เปิดโอกาสให้ทุกคนมีส่วนร่วม และเข้าถึงทรัพยากรอย่างเท่าเทียมกัน เพื่อพัฒนาชุมชน สังคมและประเทศชาติอย่างยั่งยืน

คุณลักษณะบัณฑิต และตำแหน่งงาน/อาชีพ

บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในเชิงวิพากษ์และในเชิงสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง มีความเข้าใจในทฤษฏีการเรียนรู้บนฐานสหวิทยาการอย่างถ่องแท้ มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ มีความสามารถในการสังเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาในมิติต่าง ๆ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และปัญญาปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ของสังคมเพื่อทำงานขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมไทย

บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่สามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่เคารพความคิดตนเอง และความคิดผู้อื่น เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจความต้องการของผู้เรียนและสมาชิกของชุมชน องค์กร และสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจข้อจำกัดของบริบทการเรียนรู้และการศึกษาต่าง ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทดังกล่าวได้อย่างรู้เท่าทัน มีความเป็นมิตรและเป็นธรรมต่อผู้เรียนที่แตกต่าง นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาผ่านการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษาได้แก่

  • นักการศึกษาที่ทำงานด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ในทุกระดับ
  • กระบวนกร หรือวิทยากรกระบวนการ ที่ทำงานด้านการพัฒนามนุษย์ในบริบทต่าง ๆ
  • นักทรัพยากรมนุษย์ที่ทำงานด้านการพัฒนาเชิงวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
  • อาจารย์และผู้บริหารในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา
  • นักวิจัยด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา
  • ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนามนุษย์และนวัตกรรมการเรียนรู้
  • ผู้ประกอบการทางสังคมที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม
  • นักเทคโนโลยีการศึกษาที่ทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ  

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในหลักสูตร 

จำนวนรับเข้าศึกษา 
จำนวน 25

 รายละเอียดข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม

วิดีโอแนะนำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา