Loading...

ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ (ศษ.ม. วิทยาการเรียนรู้)

หลักสูตร
หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ เป็นหลักสูตรที่หลอมรวมเอาแนวคิด ทฤษฎี องค์ความรู้ และเทคนิคด้านการจัดการเรียนรู้ เพื่อทำความเข้าใจการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของมนุษย์ ทั้งในระดับบุคคล ชุมชน และสังคม บนพื้นฐานแนวคิดที่เป็นสหวิทยาการ ทั้งวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ และศิลปกรรมศาสตร์ เพื่อเติมเต็มความเข้าใจซึ่งกันและกัน ด้วยมุ่งเน้นเพื่อการเตรียมความพร้อมบุคลากรในสังคมให้เป็นผู้ที่รู้เท่าทันเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ในสังคม หลักสูตรจึงมุ่งเน้นการทำความเข้าใจกระบวนการเรียนรู้ของมนุษย์ โดยเริ่มตั้งแต่ตนเองและขยายขอบเขตสู่คนรอบข้าง ชุมชน และสังคม พร้อมกันนั้นยังมุ่งเสริมสร้างทักษะการคิดขั้นสูง การคิดอย่างเป็นระบบ และการคิดเชิงออกแบบ ประกอบกับการทำความเข้าใจบริบทแวดล้อม การเคารพความแตกต่างหลากหลายในสังคม และแนวนโยบายต่าง ๆ เพื่อออกแบบนวัตกรรมการเรียนรู้ที่ส่งเสริมศักยภาพคนในสังคมให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณลักษณะบัณฑิต และตำแหน่งงาน/อาชีพ
บัณฑิตที่จบการศึกษาในหลักสูตรนี้เป็นผู้มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในเชิงวิพากษ์และในเชิงสร้างสรรค์อย่างลึกซึ้ง มีความเข้าใจในทฤษฏีการเรียนรู้บนฐานสหวิทยาการอย่างถ่องแท้ มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ และจัดกระบวนการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ มีความสามารถในการสังเคราะห์และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาในมิติต่าง ๆ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และปัญญาปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในบริบทต่าง ๆ ของสังคมเพื่อทำงานขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมไทย

บัณฑิตของหลักสูตรนี้จะเป็นบุคลากรด้านการเรียนรู้และการศึกษาที่สามารถทำงานได้ในทุกภาคส่วนของสังคม มีคุณสมบัติความเป็นมนุษย์ที่เคารพความคิดตนเอง และความคิดผู้อื่น เข้าใจเพื่อนมนุษย์ เข้าใจความต้องการของผู้เรียนและสมาชิกของชุมชน องค์กร และสังคมที่มีความแตกต่างหลากหลาย เข้าใจข้อจำกัดของบริบทการเรียนรู้และการศึกษาต่าง ๆ และสามารถปรับตัวเข้ากับบริบทดังกล่าวได้อย่างรู้เท่าทัน มีความเป็นมิตรและเป็นธรรมต่อผู้เรียนที่แตกต่าง นำความรู้และประสบการณ์ไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้ใหม่ด้านวิทยาการเรียนรู้และสร้างสรรค์นวัตกรรมการศึกษาผ่านการสืบค้นและการเรียนรู้ด้วยตนเอง

อาชีพที่สามารถประกอบได้หลังสำเร็จการศึกษา ได้แก่
• นักการศึกษาที่ทำงานด้านการเรียนรู้ของมนุษย์ในทุกระดับ
• กระบวนกร หรือวิทยากรกระบวนการ ที่ทำงานด้านการพัฒนามนุษย์ในบริบทต่าง ๆ
• นักทรัพยากรมนุษย์ที่ทำงานด้านการพัฒนาเชิงวิชาชีพในองค์กรต่าง ๆ
• อาจารย์และผู้บริหารในระดับโรงเรียนและระดับอุดมศึกษา
• นักวิจัยด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา
• ผู้นำและผู้บริหารในองค์กรที่ทำงานด้านการพัฒนามนุษย์และนวัตกรรมการเรียนรู้
• ผู้ประกอบการทางสังคมที่ใช้กระบวนการเรียนรู้เป็นเครื่องมือในการขับเคลื่อนและเปลี่ยนแปลงสังคม
• นักเทคโนโลยีการศึกษาที่ทำงานด้านการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ในบริบทต่าง ๆ

ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตร
เป็นไปตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ว่าด้วยอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา โครงการพิเศษ 
รายละเอียดค่าใช้จ่ายในหลักสูตร 

จำนวนรับเข้าศึกษา 
จำนวน 25

รายละเอียดข้อมูลหลักสูตรเพิ่มเติม

วิดีโอแนะนำหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้