Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562

ตามที่ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 นั้น

บัดนี้ กระบวนการคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2562