Loading...

หัวข้อหน่วยงาน

นางภัทรพร วัฒนาศรีโรจน์

เลขานุการคณะ

E-mail : pattaraporn.wat@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6742

น.ส.จุฑารัตน์ พานทอง

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

E-mail : jutharat.pa@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6760

นายอภิชาติ อ้วนศิริ

บุคลากรปฏิบัติการ

E-mail : apichat.au@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6747

น.ส.รุ่งระวี ระหว่างบ้าน

นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ

E-mail : rungrawee.ra@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6744

น.ส.กฤตภรณ์ คุ้มวงษ์ดี

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : krittaporn@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6718

น.ส.ภัททิรา เรืองเวช

นักวิจัยปฏิบัติการ

E-mail : phattira@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6717

น.ส.ปชาบดี ปุ่มสีดา

นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : pachabodee@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6719

นายชูศักดิ์ ยิ้มฟุ้งเฟื่อง

นักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ

E-mail : choosak.yim@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6745

นายวิภพ พวงศิริ

นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำนาญการ

E-mail : viphop.pu@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6716

นายสุระสิทธิ์ พงพันนา

เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ

E-mail : surasit_p@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6727

น.ส.ชาลิณี สุวรรณติวงค์

นักกิจการนักศึกษาปฏิบัติการ

E-mail : chalinee@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6719

น.ส.อนุสา ช่องตะคุ

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail : anusa.ch@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6746

น.ส.สุประวีณ์ ชินโชติกร

นักวิชาการเงินและบัญชี

E-mail : suprawee.ch@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6744

น.ส.พะเยาว์ หนูสกุล

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

E-mail : payao.nu@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6745

นายสิปปนนท์ สงเคราะห์

นักวิเทศสัมพันธ์ปฏิบัติการ

E-mail : sippanon@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6758

ภัทรพร กอบกิจชัยสงค์

นักเทคโนโลยีสารสนเทศ

E-mail : pattaraporn_ko@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6729

น.ส.ปิยนาถ พุทธรัตน์

เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไปปฏิบัติการ

E-mail : piyanart.p@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6745

น.ส. ชลิสา แก้วหล้า

นักวิชาการศึกษา

E-mail : chalisa.ka@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6721

กิตติศักดิ์ แจ้งประดิษฐ์

ช่างเทคนิค

E-mail : kittisak@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ : (82) 6726

น.ส. ฐิติวรดา ทิมขำ

นักเทคโนโลยีการเรียนรู้


Email: thitivorada_th@lsed.tu.ac.th

ติดต่อ (82) 6728