Loading...

ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรการเรียนรู้

ศูนย์บ่มเพาะนวัตกรการเรียนรู้ ถูกออกแบบขึ้นเพื่อใช้เป็นพื้นทีระดมความคิด ประสบการณ์ และทรัพยากรต่าง ๆ ทั้งจากนักศึกษา อาจารย์ และบุคลากร ผู้มีความสามารถหลากหลายร่วมกันสร้างการเรียนรู้ผ่านการจัดกิจกรรมนอกหลักสูตรการศึกษาสำหรับทุกระดับชั้น โดยเน้นการเรียนรู้สิ่งใหม่อย่างอิสระ ใคร่ครวญตั้งคำถามเพื่อวางเป้าหมายชีวิต เชื่อมร้อยอิสรภาพภายในที่ค้นพบสู่การขับเคลื่อนประเด็นปัญหาสังคมบนความเป็นไปได้ใหม่อย่างเป็นระบบ นักศึกษาจะได้รับการบ่มเพาะให้มีจิตสำนึกสาธารณะ (Response & Equity) มีหัวใจที่พร้อมเปิดรับสิ่งใหม่ (Active Learner) มีการริเริ่มและลงมือแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรค์ (Creative) มีจุดยืนของตัวเองและเคารพในความแต่กต่างของผู้อื่น (Self Confidence & Respect Other) มีภาวะผู้นำที่สามารถนำร่วมและร่วมนำ (Collective Leadership) สามารถผสานแนวคิดธุรกิจเพื่อสังคม (Social Enterprise) สร้างการเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคมให้สอดรับกับบริบทพื้นที่จริง สามารถเป็นผู้ประกอบการสังคมอันจะนำไปสู่การเติบโตของทุกภาคส่วนอย่างสมดุล เพื่อพัฒนานักศึกษาให้เติบโตและพร้อมเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงสู่สังคมอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการสร้างและพัฒนาเครือข่ายความร่วมมือทั้งภายในและภายนอกสภาบันศึกษา

หากคุณสงสัยว่า อนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณออกแบบมันได้ไหม

หากคุณสงสัยว่า อนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณออกแบบมันได้ไหม

หากคุณสงสัยว่า อนาคตของคุณจะเป็นอย่างไรคุณออกแบบมันได้ไหม
Comming Soon
Comming Soon
Comming Soon