Loading...

กิจกรรมข่าว

ช่องทางการติดต่อและส่งเอกสารต่างๆ ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการคำแนะนำป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 19  (COVID-19) ฉบับที่ 33

More Detail
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี
More Detail
ช่องทางการช่วยเหลือนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ระเบิดและเพลิงไหม้ โรงงานผลิตโฟมและเม็ดพลาสติก ซอยกิ่งแก้ว จังหวัดสมุทรปราการ
More Detail
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ (ภาษาอังกฤษ)
More Detail

หลักสูตร

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นจัดการเรียนการสอนบนฐานสหวิทยาการ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

 

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

รายละเอียด