Loading...

หลักสูตร

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นจัดการเรียนการสอนบนฐานสหวิทยาการ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

 

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

รายละเอียด

LSEd Let’s Talk : ทรรศนะจาก LSEd

การศึกษาขับเคลื่อนสังคม : ทัศนะการนำของอดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มธ.
More Detail
ป.เอก LSEd หลักสูตรสร้าง Academic Change Agent เชื่อมโยงความรู้สู่การปฏิบัติจริง
More Detail
POST COVID ON-SITE 100% จัดการเรียนรู้อย่างไรให้ ACTIVE LEARNING
More Detail
จากจิตแพทย์ถึงนักศึกษาใหม่ 7 ฮาวทู “ใช้ชีวิตมหาลัยอย่างไรให้ใจไม่พัง”
More Detail

LSEd New Knowledge : ปฏิบัติด้วยปัญญา

จัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีความหมายกับผู้เรียน : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail
การเรียนรู้ต้องไม่แยกขาดจากสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail
เปิดคลังหนังสือน่าอ่าน โครงการ “ก่อการครู” และ โครงการ “ผู้นำแห่งอนาคต”
More Detail
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง(TRANSFORMATIVE LEARNING) : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail

LSEd Social Change : ขับเคลื่อนสังคม

ออทิสติก เด็กพิเศษ พวกเราทุกคน : ความเหมือนหรือความแตกต่างในพื้นที่การเรียนรู้
More Detail
“ครูพลังงานสะอาดเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
More Detail
ก่อการครู รุ่น 3 ปักหมุดหมาย เติมไฟให้ “ครู” ปล่อยแสง สำแดงพลัง
More Detail
ถอดบทเรียนโครงการ ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่นที่2 บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นวัตกร สานต่อพลังนวัตกรรม
More Detail
“EDUPRENEUR” บ่มเพาะนักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยชุดทักษะแห่งอนาคต
More Detail

LSEd Awesome : เรียนรู้ด้วยหัวใจ

"7 วันกับการเรียนรู้ชุมชน” เพื่อบ่มเพาะนักขับเคลื่อนการเรียนรู้ (วิชา LSE 201 COMMUNITY AND LEARNING)"
More Detail
เมื่อนักศึกษาปี 3 ออกไปฝึกงาน พัฒนา INTRAPERSONAL และ INTERPERSONAL SKILLS
More Detail
IMPROVING SELF-CONFIDENT สร้างเสริมความมั่นใจ ให้กับหนูน้อยวัยประถม
More Detail
คุณค่าของงานศิลปะที่ถูกมองข้ามในยุคสมัยที่สังคมเปลี่ยนแปลงไป (ART IS ALL AROUND)
More Detail

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2566 รอบที่ 3 ADMISSION
More Detail
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566
More Detail
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ ประจำปีการศึกษา 2566
More Detail
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
More Detail
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
More Detail
RECRUITING FOREIGN EXPERT 1 POSITION
More Detail