Loading...

กิจกรรมข่าว

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา และนักวิชาการเงินและบัญชี
More Detail
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ในรายการโลกป่วน (Disrupted World) ตอน ผู้นำแห่งอนาคต ทาง ThaiPBS
รายละเอียด
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
more detail
คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ เปิดทำการตามปกติ ตั้งแต่วันที่ 15 มิถุนายน 2563 เป็นต้นไป
More Detail

หลักสูตร

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นจัดการเรียนการสอนบนฐานสหวิทยาการ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

 

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

รายละเอียด