Loading...

กิจกรรมข่าว

LSEd Symposium 2019
More Detail
ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการศึกษา / ผู้ประสานงานวิชาการ
More Detail
ประกาศรับสมัครลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งนักวิจัย โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนา
รายละเอียด
::Transformative Learning การเรียนรู้สู่การเปลี่ยนแปลง::
More Detail

หลักสูตร

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นจัดการเรียนการสอนบนฐานสหวิทยาการ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

 

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

รายละเอียด