Loading...

หลักสูตร

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นจัดการเรียนการสอนบนฐานสหวิทยาการ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

 

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

รายละเอียด

บทความเผยแพร่

การศึกษาขับเคลื่อนสังคม : ทัศนะการนำของอดิศร จันทรสุข คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้ฯ มธ.
More Detail
คณะวิทยาการเรียนรู้ฯ ธรรมศาสตร์ เปิดหลักสูตรปริญญาเอก บ่มเพาะ “นักขับเคลื่อนการเรียนรู้” เปลี่ยนการศึกษาไทย
More Detail
POST COVID ON-SITE 100% จัดการเรียนรู้อย่างไรให้ ACTIVE LEARNING
More Detail
จากจิตแพทย์ถึงนักศึกษาใหม่ 7 ฮาวทู “ใช้ชีวิตมหาลัยอย่างไรให้ใจไม่พัง”
More Detail
“การเรียนรู้ไม่สิ้นสุดบนโลกแห่งความแตกต่างหลากหลาย”
More Detail
รู้จัก “วิทยาการเรียนรู้” มธ. หลักสูตรที่สร้างคนรุ่นใหม่ ใช้ “การเรียนรู้เปลี่ยนแปลงสังคม”
More Detail
จัดการเรียนรู้อย่างไรให้มีความหมายกับผู้เรียน : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail
การเรียนรู้ต้องไม่แยกขาดจากสังคม และเป็นส่วนหนึ่งของการเปลี่ยนแปลงสังคม: คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail
เปิดคลังหนังสือน่าอ่าน โครงการ “ก่อการครู” และ โครงการ “ผู้นำแห่งอนาคต”
More Detail
การเรียนรู้เพื่อการเปลี่ยนแปลง(TRANSFORMATIVE LEARNING) : คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ.
More Detail
🟩🟠 “LSEd - Endless Learning 8 ปี กับ 8 ผลงานนวัตกรรมการเรียนรู้🟠🟩
More Detail
เปิดตัววารสารวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์
More Detail
“ครูพลังงานสะอาดเพื่อการเปลี่ยนแปลง”
More Detail
ก่อการครู รุ่น 3 ปักหมุดหมาย เติมไฟให้ “ครู” ปล่อยแสง สำแดงพลัง
More Detail
ถอดบทเรียนโครงการ ออกแบบเกม ออกแบบสังคม รุ่นที่2 บ่มเพาะเมล็ดพันธุ์นวัตกร สานต่อพลังนวัตกรรม
More Detail
“EDUPRENEUR” บ่มเพาะนักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยชุดทักษะแห่งอนาคต
More Detail
คุณค่าของงานศิลปะที่ถูกมองข้ามในยุคสมัยที่สังคมเปลี่ยนแปลงไป (ART IS ALL AROUND)
More Detail
การขาดทักษะการรู้เท่าทันสื่อ (MEDIA LITERACY)และการคิดวิจารณญาณ (CRITICAL THINKING) ของเยาวชน
More Detail
YOU’RE NOT ALONE
More Detail
IMPROVING SELF-CONFIDENT สร้างเสริมความมั่นใจ ให้กับหนูน้อยวัยประถม
More Detail
เมื่อนักศึกษาปี 3 ออกไปฝึกงาน พัฒนา INTRAPERSONAL และ INTERPERSONAL SKILLS
More Detail
"7 วันกับการเรียนรู้ชุมชน” เพื่อบ่มเพาะนักขับเคลื่อนการเรียนรู้ (วิชา LSE 201 COMMUNITY AND LEARNING)"
More Detail

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ 3/2565
More Detail
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ครั้งที่ 1/2566
More Detail
Recruitng Foreign Expert 1 Position
More Detail
Eco-Friendly Faculty คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มธ. สู่การเป็น Green Faculty แห่งแรกของมธ.
More Detail