Loading...

กิจกรรมข่าว

ประกาศคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศาสตร์ ศูนย์รังสิต เรื่อง ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้าดำเนินการเช่าพื้นที่
more detail
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2563
more detail
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ
more detail
ประกาศรับสมัคร พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
more detail

หลักสูตร

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นจัดการเรียนการสอนบนฐานสหวิทยาการ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

 

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

รายละเอียด