Loading...

กิจกรรมข่าว

ช่องทางการติดต่อและส่งเอกสารต่างๆ ของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ภายใต้สถานการณ์การระบาดของไวรัสโคโรน่า 19 (COVID-19)
ตามประกาศมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เรื่อง มาตรการคำแนะนำป้องกันควบคุมไวรัสโคโรนา 19 (COVID-19) ฉบับที่ 26

More Detail
เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564
More Detail
ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ (ภาษาอังกฤษ)
More Detail
ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักเทคโนโลยีการเรียนรู้ / นักสื่อสารองค์กร / นักวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักวิชาการศึกษา
More Detail

หลักสูตร

มุ่งสร้างผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ขับเคลื่อนสังคมด้วยการศึกษา

 

เรียนรู้ทฤษฎีเพื่อเชื่อมร้อยกับประสบการณ์ทั้งใน
ชั้นเรียน ชุมชน และบริบทการทำงานจริง

หลักสูตรปริญญาตรี

เน้นจัดการเรียนการสอนบนฐานสหวิทยาการ บูรณาการองค์ความรู้และทักษะจากการเรียนในหลักสูตรให้สอดคล้องกับสภาพสังคม

 

รายละเอียด
หลักสูตรบัณฑิตศึกษา

การสร้างพื้นที่การเรียนรู้ที่ผนวกสมดุลของศาสตร์และศิลป์ในด้านวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา

รายละเอียด