Loading...

“Edupreneur” บ่มเพาะนักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยชุดทักษะแห่งอนาคต

        นักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม หรือ Edupreneur คือผู้ที่ทำงานเกี่ยวข้องกับการศึกษา มีเป้าหมายเพื่อใช้การเรียนรู้ในการสร้างการเปลี่ยนแปลง ซึ่งในปัจจุบัน Edupreneur มีอยู่แพร่หลายทั้งในประเทศไทยและในภูมิภาคต่าง ๆ ของโลก โดยทำงานอยู่ทั้งในภาครัฐ (Public) และภาคเอกชน (Private) ทั้งที่แสวงหากำไร (Private For-Profit) และไม่แสวงหากำไร (Private Non-Profit) ซึ่ง Edupreneur เหล่านี้มีความแตกต่างกันออกไป ทั้งในเรื่องกลุ่มผู้เรียน (Learners) ที่มุ่งเน้น ซึ่งเป็นกำลังแรงงานกลุ่มต่าง ๆ และเรื่องลักษณะของนวัตกรรม (Innovation) ที่นำมาช่วยในการให้การศึกษาแก่ผู้เรียน ได้แก่ เทคนิควิธีการ (Services) และสื่อการเรียนรู้ (Products)

        คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ มีเป้าหมายในการสนับสนุนการขับเคลื่อนการปฏิรูปการศึกษาของประเทศไทย และยกระดับคุณภาพทรัพยากรมนุษย์ของชาติ โดยมุ่งหวังในการผลิตและพัฒนานักการศึกษาและผู้ทำงานด้านการเรียนรู้ในมิติต่าง ๆ ทางสังคม รวมทั้งการพัฒนาองค์ความรู้ทางวิชาการที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาชุมชนและสังคม สร้างงานวิจัยและนวัตกรรมการเรียนรู้ที่นำไปสู่การแก้ไขปัญหา ฟื้นฟูสังคมและประเทศอย่างยั่งยืน ได้เล็งเห็นความสำคัญของการยกระดับชุดทักษะปัจจุบันขึ้นสู่ชุดทักษะแห่งอนาคต และเล็งเห็นว่า Edupreneur จะช่วยยกระดับทั้ง Edupreneur และผู้เรียนที่อยู่ในวิชาชีพต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น จึงได้จัดทำโครงการบ่มเพาะนักขับเคลื่อนการศึกษา (Edupreneur) ขึ้น ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) ภายใต้โครงการบัวหลวง – ธรรมศาสตร์เพื่อกำลังแรงงานแห่งอนาคต (Bualuang -Thammasat for Future Workforce) 

        ดร.สหวรัชญ์ พลหาญ รองคณบดีฝ่ายบริหารและเครือข่ายสัมพันธ์ และอาจารย์ผู้รับผิดชอบโครงการบ่มเพาะนักขับเคลื่อนการศึกษา (Edupreneur) กล่าวว่า Edupreneur คือนักขับเคลื่อนการศึกษาที่มีคุณลักษณะของผู้ประกอบการที่ดี (Entrepreneur) เช่น สามารถแก้ไขปัญหาได้ดี มีความคิดเชิงนวัตกรรม สามารถวางแผนการทำงานได้ดี มีความรับผิดชอบในตนเองสูง และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ดี เป็นต้น

        นักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรมเหล่านี้ต่างช่วยทำให้การเรียนรู้ของผู้เรียนมีประสิทธิภาพและผลสัมฤทธิ์สูงขึ้นกว่าเดิม ซึ่งเชื่อว่าในอนาคต Edupreneur มีแนวโน้มเพิ่มจำนวนมากขึ้นเนื่องจากผู้คนหรือผู้เรียนในสังคมโหยหาและให้คุณค่ากับนวัตกรรมการเรียนรู้ ซึ่งนี่เป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาการเรียนรู้แบบเก่าด้วยเทคนิค วิธีการ หรือเครื่องมือใหม่ ๆ ซึ่งช่วยเปิดพื้นที่ให้ Edupreneur เข้ามาทำงานและเติบโตกันได้ หรืออย่างที่ในทางเศรษฐศาสตร์กล่าวว่า “Everything that is demanded will be supplied”

        “ในระยะต่อไป Edupreneur จะมีความสำคัญมากยิ่งขึ้นต่อการยกระดับวิชาชีพต่าง ๆ ให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงที่กำลังเกิดขึ้น (Disruptions) โดยการเปลี่ยนแปลงนี้เกิดขึ้นจากแรงขับเคลื่อนขนาดใหญ่ต่าง ๆ ในโลก โดยเฉพาะการเติบโตและการแพร่หลายอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีจะส่งผลให้เกิดการปรับเปลี่ยนโครงสร้างการทำงานและการจ้างงานที่ทำให้ชุดทักษะต่าง ๆ ของกำลังแรงงานในปัจจุบันหมดมูลค่าไป และเกิดชุดทักษะใหม่ ๆ ที่มีมูลค่ามาก

        และที่สำคัญคือ การเรียนรู้เพื่อสร้างชุดทักษะใหม่ ๆ เหล่านี้จะไม่ชัดเจนตายตัว ไม่มีสูตรสำเร็จ เนื่องจากการเรียนรู้ดังกล่าวจะเชื่อมโยงกับการเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและคาดการณ์ไม่ได้ ดังนั้น การเรียนรู้เพื่อสร้างชุดทักษะแห่งอนาคตให้กับวิชาชีพต่าง ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพจึงต้องพึ่งพา Edupreneur หรือนักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรมที่เต็มไปด้วยความคิดริเริ่มและสามารถแก้ปัญหาได้ดี เป็นนวัตกร และนักปฏิบัติที่มุ่งผลสัมฤทธิ์และสามารถสร้างสิ่งใหม่ ๆ ที่ช่วยเติมเต็มความต้องการของสังคมได้”

        จากผลการวิจัยของทีมนักวิจัยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ทำให้ได้องค์ความรู้ว่า ชุดทักษะแห่งอนาคต (Skill Set for the Future) ที่จำเป็นสำหรับนักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม (Edupreneur) ประกอบด้วย 3 กลุ่มชุดทักษะ ดังนี้

        1) กลุ่มสมรรถนะด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (People Management) ได้แก่ ทักษะการสื่อสารระหว่างบุคคล (Interpersonal Effectiveness) ทักษะการสนับสนุนการทำงานร่วมกัน (Fostering Teamwork and Diversity) และทักษะการสร้างพลังให้ผู้อื่น (Empowering Others)

        2) กลุ่มสมรรถนะด้านการประกอบกิจการ (Business Management) ได้แก่ ทักษะการพัฒนานวัตกรรม (Innovation Development) ทักษะการการสร้างแบบจำลองทางธุรกิจ (Business Model) ทักษะการบริหารการเงิน (Financial Management) และทักษะการมองเห็นปัญหาทางสังคม (Sociological Problematization)   

        3) กลุ่มสมรรถนะด้านการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management) ได้แก่ ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง (Self-Learning) ทักษะการพัฒนาตนเอง (Self-Development) และทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต (Lifelong Learning)

        นอกจากนี้ ในการดำเนินโครงการยังได้จัดให้มีการฝึกอบรมหลักสูตร “การพัฒนาชุดทักษะแห่งอนาคต (Skill Set for the Future) สำหรับนักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม (Edupreneur)” ขึ้น โดยในระยะเวลา 4 วัน ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการประกอบด้วย 3 หน่วย (Module) 10 หัวข้อวิชา รวม 24 ชั่วโมง โดยมีโครงสร้างของหลักสูตร คือ 1.สมรรถนะด้านการปฏิสัมพันธ์กับผู้คน (People Management Module) 2.สมรรถนะด้านการประกอบกิจการ (Business Management Module) และ 3.สมรรถนะด้านการบริหารจัดการตนเอง (Self-Management Module)

        เราคาดหวังว่า นักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม (Edupreneur) ที่เข้ามาอบรมหลักสูตรการพัฒนาชุดทักษะแห่งอนาคต (Skill Set for the Future) จะสามารถนำความรู้และประสบการณ์ที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้เพื่อเป็นแนวทางสำหรับการปรับเปลี่ยน (Reskill) และต่อยอด (Upskill) ชุดทักษะปัจจุบันสู่ชุดทักษะแห่งอนาคต และใช้โอกาสนี้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างเครือข่ายนักขับเคลื่อนการศึกษาด้วยนวัตกรรม (Edupreneur) อันจะเป็นประโยชน์ในการประสานงานระหว่างกันในอนาคต เพื่อขับเคลื่อนการศึกษาของสังคมไทยต่อไป