Loading...

เปิดคลังหนังสือน่าอ่าน โครงการ “ก่อการครู” และ โครงการ “ผู้นำแห่งอนาคต”

· มายาคติทางการศึกษา : ใต้พรมแห่งความดีงาม

‘ปฏิรูปการศึกษา’ วาทกรรมคุ้นหูที่วนเวียนหลอกหลอนเราและผู้คนที่เกี่ยวข้องในสังคมไทยมาเนิ่นนานหลายทศวรรษ ปรากฏการณ์ความล้มเหลวทางการศึกษาปรากฏชัดให้เราเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจน โลกกำลังเปลี่ยนแปลงบนหนทางการวิวัฒน์ไปข้างหน้า แต่เพราะเหตุใดการศึกษาไทยกลับก้าวถอยหลังสวนทางกับนานาประเทศในสังคมโลก

อ่านต่อ : https://www.leadershipforfuture.com/myth-book/

·    ก่อก่อนกาล ก่อการครู

หนังสือเล่มนี้กำลังบอกเล่า เรื่องราว ถ้อยคำ ความรู้ ที่ถอดถ่ายจากประสบการณ์และแง่มุมของผู้ก่อการ 11 คน ก่อนจะเดินทางมาพบเจอกัน เพื่อร่วมก่อร่างขบวนการขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงการศึกษา ในชื่อของ ก่อการครู เกิดกลายเป็นเรื่องราว บรรจุและร้อยเรียงตั้งแต่จุดเริ่มต้นการเดินทางสู่วงการการศึกษา รวมไปถึงระหว่างทางและปลายทางที่วาดหวัง ลงในหนังสือ ก่อก่อนกาล ก่อการครู เล่มนี้

อ่านต่อ : https://www.leadershipforfuture.com/book-kor-kon-kan/

·    ครูปล่อยแสง

เรื่องเล่าจากครูผู้เปลี่ยนแปลง  จากครูแกนนำรุ่นที่ 1 โครงการก่อการครู คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยถูกรวบรวมขึ้นเพื่อแสดงให้เห็นเป็นหลักฐานเชิงประจักษ์ว่า การสร้างการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและการศึกษาไทยเกิดขึ้นได้จริง โดยเริ่มต้นจากห้องเรียนเล็ก ๆ ขยายออกไปสู่ผู้คนและชุมชน

อ่านต่อ : https://www.leadershipforfuture.com/teacher-release-the-light/

·    การพัฒนาครูอย่างเป็นองค์รวม

การพัฒนาครูอย่างเป็นองค์รวม โดย สิทธิชัย วิชัยดิษฐ หนังสือที่ถอดองค์ความรู้จากกิจกรรมและกระบวนการพัฒนาครูอย่างเป็นองค์รวมที่เกิดขึ้นตลอดทั้ง 4 โมดูลของโครงการก่อการครู เพื่อถอดสลักบทเรียน ประสบการณ์ และองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นจากกระบวนการ กระบวนกร รวมทั้งครูผู้ร่วมเส้นทางการขับเคลื่อนการศึกษาร่วมกัน

·    ความสัมพันธ์ ความกล้า ปัญญาร่วม : ชุมชนการเรียนรู้เชิงวิชาชีพครู

ความสัมพันธ์ ความกล้า ปัญญาร่วม ทำไมคุณครูถึงต้องมีวง PLC ? คุณครูได้รับอะไรจากวง PLC บ้าง ? วง PLC ที่คุณครูอยากทำ ไม่ใช่การที่ “ต้องทำ” ? คุณครูสามารถออกแบบวงประชุมที่ “ไม่ใช่” การประชุมได้หรือไม่ ? หนังสือเล่มนี้อาจสามารถมอบคำตอบจากคำถามเบื้องต้นให้กับคุณครูหรือผู้อ่านได้บ้าง รวมถึงสร้างเส้นทางการเรียนรู้ของชุมชน ซึ่งสามารถเกิดขึ้นได้ในหลายระดับโดยไม่จำกัดภายในโรงเรียนของตนเท่านั้น

อ่านต่อ : https://www.leadershipforfuture.com/plc-book/

·       ประเมินเติมใจ (ร่วมกับ Inskru)

การประเมินแบบปกติ กำลังทำให้ครูกับนักเรียนห่างไกลกันมากขึ้น จะดีกว่าไหม? หากเราสามารถเติมใจและจุดไฟให้ชั้นเรียนได้ ด้วยเครื่องมือการประเมินที่มีชีวิต หนังสือเล่มนี้ถ่ายทอดเรื่องราวของครูทั้ง 12 คน ใน โครงการก่อการครู ที่ทดลองนำเครื่องมือการประเมินรูปแบบใหม่ไปใช้ในห้องเรียนของตนเอง เพื่อให้ครูค้นพบแนวทางพัฒนาห้องเรียน และรับรู้คุณค่าการสอนของตนผ่านเสียงและความรู้สึกจริงของนักเรียน มุ่งเน้นการพัฒนาครูและการเรียนการสอนมากกว่าการตรวจสอบ หรือ จับผิดบนฐานที่ไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน

อ่านต่อ : https://www.leadershipforfuture.com/book-educational-evaluation/

งานชุมชน จากเครือข่ายที่โครงการทำงานด้วย

· คนเคลื่อนคน อาจกล่าวได้ว่า คน เคลื่อน คน กำลังจะส่งเสียงบอกว่า แนวทางขบวนการขับเคลื่อนสังคมดังกล่าว จะเป็นการเคลื่อนชุมชนโดยไม่ทิ้งใครไว้ข้างหลัง เป็นการขับเคลื่อนที่ทุกคนมีศักดิ์ศรี มีสิทธิ์มีเสียงที่จะร่วมเป็นผู้ออกแบบ และ เป็นผู้นำที่ร่วมเดินทางบนถนนความหวังสายใหญ่เดียวกัน เพื่อมุ่งสู่ชุมชนที่พัฒนาอย่างมีสุขภาวะ
ผู้เขียน : กานน คุมพ์ประพันธ์, ชาลิดา จูงพันธ์, ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล, ไอยเรศ บุญฤทธิ์, กิตติ คงตุก

อ่านต่อ : https://www.leadershipforfuture.com/civil-society-organization_book1/

E-BOOK Free

· ทวิวัจน์การวิจัย : เรื่องเล่าจากนักวิทยาการเรียนรู้สู่กระบวนทัศน์การทำงานชุมชน ที่บรรจงพิจารณาบทสนทนาอันผุดเกิดขึ้นระหว่างการทำงานของนักวิจัยทั้ง 6 คนในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกัน ว่าด้วยความสัมพันธ์ของผู้คนที่ร่วมงาน มิติด้านความรู้สึกนึกคิด มุมมอง บทเรียนจากการทำงานในฐานะมนุษย์คนหนึ่ง
ผู้เขียน : ไอยเรศ บุญฤทธิ์

อ่านต่อ : https://www.leadershipforfuture.com/ebook-dialogue-research/

· รวมคน สร้างเมือง : สถาบันการเรียนรู้พังงาแห่งความสุขกับการขับเคลื่อนสังคม เป็นผลผลิตที่งอกงามจากการนำร่วมและสานพลังเครือข่ายของคนในชุมชนกับองค์กรหลายภาคส่วน โดยจุดร่วมที่นำมาสู่การถางเส้นทางจนมาเป็นสถาบันพังงาแห่งความสุข
ผู้เขียน : กิตติ คงตุก

อ่านต่อ : https://www.leadershipforfuture.com/ebook-gatherthecitybuilder-03/

· รถไฟสายความสุข : การขับเคลื่อนสังคมเพื่อความสุขร่วมบนวิถีวัฒนธรรม ไทยเบิ้ง โคกสลุง ชวนหาคำตอบจาก หนังสือ ที่มีสถานีต้นทางจากการทำงานปฏิบัติการเชิงพื้นที่ของโครงการผู้นำแห่งอนาคตที่ได้เชื่อมร้อยองค์ความรู้และเครื่องมือเชิงวิชาการเข้าไปผสานการดำเนินงานของผู้คนในชุมชนแต่ละพื้นที่อย่างต่อเนื่องมาเป็นระยะเวลากว่า 3 ปี
ผู้เขียน : ชาลิดา จูงพันธ์

อ่านต่อ : https://www.leadershipforfuture.com/th_bengkonksalung-2/

· หลากสีต่างเลนส์ : ว่าด้วยแนวคิดทฤษฎีนำร่วมเคลื่อนสังคม รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ กรอบแนวคิดทฤษฎีที่สกัดจากการทำงานจริงของโครงการผู้นำแห่งอนาคตมาไว้อย่างเป็นระบบระเบียบ มุ่งคลี่ขยายขอบเขตความเข้าใจเกี่ยวกับการนำกระบวนทัศน์ใหม่ในฐานะเป็นกรอบคิดและเครื่องมือพัฒนาศักยภาพผู้นำสู่การขับเคลื่อนชุมชนหรือสังคม
ผู้เขียน : ฐิติกาญจน์ อัศตรกุล

อ่านต่อ : https://www.leadershipforfuture.com/collective-happiness-cl-ebook_1/

งานหนังสือเล่มอื่น ๆ ของโครงการ

https://www.leadershipforfuture.com/category/knowledge-base/หนังสือ/page/2/

สามารถเลือกซื้อหนังสืออื่นๆได้👇👇

https://www.leadershipforfuture.com/

ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 👇👇

m.me/korkankru