Loading...

Heal your feel, create your space, you are my safe zone

        SAFE ZONE SAFE LUNGS เปิดพื้นที่ให้ระบายความเครียด ช่วยลดการเกิดนักสูบหน้าใหม่ !!!

        การสูบบุหรี่ภายในโรงเรียนและการเกิดนักสูบหน้าใหม่ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบภายในวงกว้าง ซึ่งปัจจัยหนึ่งมาจากการที่นักเรียนไม่มีพื้นที่ปลอดภัยให้ระบายความเครียด บุหรี่จึงเป็นพื้นที่ ปลอดภัย และเป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับนักเรียนที่มีปัญหาจากภาวะเครียด โดยประเทศไทยมีการรายงานสถิติทุกๆปี เห็นว่าการบริโภคบุหรี่ไม่มีแนวโน้วจะลดลงเลย

        นักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ได้ทำโครงการเจาะลึกถึงปัญหาและสาเหตุที่ทําให้เด็กและเยาวชนเลือกที่ จะสูบบุหรี่ รวมถึงการคิดค้นและสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ เพื่อมาแก้ไขปัญหาการสูบบุหรี่และการเกิดนักสูบ หน้าใหม่ของเด็กและเยาวชน

        โดยใช้ กิจกรรมฟา ( Facilitation of learning = การอำนวยกระบวนการเรียนรู้) ในรูปแบบออนไลน์ โดยมีกิจกรรมย่อยมากมาย เช่น กิจกรรม "Padlat วิเศษบอกความรู้สึก" ให้ตัวแทนแกนนำได้บอกเล่าและส่งต่อวิธีคลายเครียดแก่ผู้อื่น โดยการใช้ meme (รูปแบบของความคิดทางวัฒนธรรม สัญลักษณ์ หรือการปฏิบัติ ที่สามารถส่งความรู้สึกต่างๆ จากบุคคลหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่งได้ ผ่านการเขียน พูด ท่าทาง ภาพล้อเลียน และคำศัพท์ต่างๆ) แทนการบอกเล่า และกิจกรรม "พี่เครียดจัง ทำไงดี" เป็นกิจกรรมที่จำลองสถานการณ์ความเครียดและกดดัน เพื่อสร้างประสบการณ์และการเรียนรู้ให้แก่ตัวแทน เมื่อต้องเป็นผู้รับฟังหรือให้คำแนะนำแก่ผู้อื่น เป็นต้น

        กิจกรรมต่าง ๆ เป็นการสร้างความเข้าใจกับตัวแทนให้มีความพร้อม และเข้าใจหลักการของการฟังอย่างลึกซึ้ง (deep listening) ในการรับฟังความเครียด ความกดดันของนักเรียน เพื่อเป็นผู้ดูแล Line open chat เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่และจัดการความเครียดให้กับนักเรียน โดยเปิดให้มีพื้นที่ให้นักเรียนได้ระบายความเครียดและให้คำปรึกษา เหมือนเป็นหนึ่งพื้นที่ปลอดภัย (Safe zone) ให้เพื่อนๆได้ดูแลซึ่งกันและกัน และได้พูดคุยแลกเปลี่ยนกัน

        สำหรับผลที่เห็นได้อย่างชัดเจนคือ แกนนําเกิดองค์ความรู้เกี่ยวกับการจัดการพื้นที่และการจัดการความเครียดให้กับผู้เข้าร่วมได้ ใช้วิธีการประเมิน คือ สังเกตจากการทํางานจริงของแกนนํา และตรวจสอบจํานวนการถาม-ตอบ ข้อความในLine Open Chat และการมีปฏิสัมพันธ์ในแชท นักเรียนมีการโต้ตอบ การใช้ภาษาแสดงในเชิงบวก ที่สำคัญโรงเรียนยังสามารถนำวิธีการของโครงการไปปรับใช้ให้โรงเรียนนั้นมีพื้นที่ Safe zone ให้นักเรียนระบายความเครียดทดแทนการไปเลือกใช้สิ่งเสพติด

ที่มา : โครงการนวัตกรรมเพื่อการเปลี่ยนแปลง (Innovative Project for Change) ของนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

อ่านบทความต่อไป …..OLD YEAH! ผู้สูงอายุกับการเข้าใจกันผ่านศิลปะ......