Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักทรัพยากรมนุษย์

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสัมภาษณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน และนักทรัพยากรมนุษย์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ - นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ - นักทรัพยากรมนุษย์

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th