Loading...

เปิดรับสมัคร “อาจารย์ 2 อัตรา – ครูกระบวนกร 8 อัตรา – นักวิชาการศึกษา 1 อัตรา”

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกให้บรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์) และ พนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์) ดังต่อไปนี้

ตำแหน่ง อาจารย์ (วุฒิปริญญาเอก ไม่จำกัดสาขา) จำนวน 2 อัตรา

(บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์))

อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาเอก 35,700 บาท

ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

ประกาศรับสมัคร Link

ใบสมัคร Link

     ตำแหน่ง ครูกระบวนกรปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี หรือ โท ไม่จำกัดสาขา) จำนวน 8 อัตรา

(บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์))

อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี  20,250 บาท

อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท  23,630 บาท

ปฏิบัติหน้าที่ ณ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ประกาศรับสมัคร Link

ใบสมัคร Link

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ (วุฒิปริญญาตรี หรือ โท ไม่จำกัดสาขา) จำนวน 1 อัตรา

(บรรจุจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์))

อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาตรี  20,250 บาท

อัตราค่าจ้างวุฒิปริญญาโท  23,630 บาท

ปฏิบัติหน้าที่ ณ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

ประกาศรับสมัคร Link

ใบสมัคร Link

เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2562

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th