Loading...

การประสานและดูแลบทเรียนออนไลน์ของรายวิชาภายในคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และให้คำแนะนำในการพัฒนาบทเรียนออนไลน์กับบุคคลทั่วไปที่สนใจ

 

ส่วนที่ 4 การประสานและดูแลบทเรียนออนไลน์ของรายวิชาภายในคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์และโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ที่จะเผยแพร่ผ่าน Platform ที่มีค่าธรรมเนียมในการศึกษา

ศูนย์วิจัยฯ ทำหน้าที่ประสานงานและดูแลบริหารจัดการบทเรียนออนไลน์ โดยรายวิชาออนไลน์ที่เปิดให้ผู้สนใจเข้าเรียนในปัจจุบัน ได้แก่
 
ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนและการสอน
ห้องโครงการวิจัย (212) เลขที่ 99 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมู่ 18 อาคารสิริวิทยลักษณ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02 696 6713 คุณณัฐริกา ปฐวีไพสิฐ (โอปอ) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยฯ