Loading...

การอบรมและการประชุมในประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาการเรียนและการสอน

 

ส่วนที่ 1 ด้านการจัดการอบรมและการประชุมในประเด็นเกี่ยวกับการวิจัยและการพัฒนาการเรียนและการสอนให้กับผู้สนใจภายนอก
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนและการสอน ทำหน้าที่จัดอบรมและการประชุมในประเด็นเกี่ยวกับการเรียนรู้และการวิจัยเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน ทั้งในรูปแบบบรรยายและอบรมเชิงปฏิบัติการ โดยผู้เชี่ยวชาญภายในคณะฯ และโรงเรียนสาธิตฯ ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามการอบรมและให้รายละเอียดความต้องการเบื้องต้นได้ทางแบบฟอร์ม ดังนี้
 
ช่องทางการติดต่อ
ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเรียนและการสอน
ห้องโครงการวิจัย (212) เลขที่ 99 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
หมู่ 18 อาคารสิริวิทยลักษณ์ ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทร. 02 696 6713 คุณณัฐริกา ปฐวีไพสิฐ (โอปอ) เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์วิจัยฯ