• ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

  ทอดผ้าป่าเพื่อการศึกษา

  เพิ่มเติม
 • รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าดำรงตำแหน่ง รองผู้อานวยการฝ่ายวิชาการ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เพิ่มเติม
 • Announcement for Foreign Expert Recruitment

  Announcement for Foreign Expert Recruitment

  The Faculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University, would like recruit a staff in the position; Foreign Expert, to work in the Thammasat Secondary School, Faculty of Learning Sciences and Education, Thammasat University. The job details and required documentary for applicant are as attachments ;

  เพิ่มเติม
 • ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559

  ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 2/2559

  เพิ่มเติม
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เพิ่มเติม
 • หลักสูตร

  หลักสูตร

  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เตรียมเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (Master of Education in Learning Sciences and Educational Innovation) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558

  เพิ่มเติม
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

  หลักสูตรคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งนักคิด นักวางแผน นักนโยบาย นักการศึกษา และนักปฏิบัติ ตามแต่ศักยภาพ ทักษะ และความสนใจของแต่ละคน ใช้วิธีการจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเคารพความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและของกลุ่มบุคคล

  เพิ่มเติม
 • โครงการผู้นำแห่งอนาคต

  โครงการผู้นำแห่งอนาคต

  เพิ่มเติม

ข่าว

 • ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์เพื่อรับทุนมูลนิธิยุวสถิรคุณ ประจำปีการศึกษา 2559

  11 ก.ค.2559 / อ่านต่อ
 • ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ดำรงตำแหน่งผู้บริหาร(รองผู้อำนวยการ)โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  1 ก.ค.2559 / อ่านต่อ

กว่าจะมาเป็นเรา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งในสี่ของงบประมาณแผ่นดิน แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติกลับบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยกำลังตกต่ำลงโดยลำดับ เนื่องจากระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์บนหลักการและเหตุผล และยังไม่สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเผชิญต่อความท้าทายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเห็นความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

อ่านต่อ


กิจกรรม