• banner ประชาสัมพันธ์ ป.โท

  banner ประชาสัมพันธ์ ป.โท

  banner ประชาสัมพันธ์ ป.โท

  เพิ่มเติม
 • ASEAN Symposium
 • โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

  เพิ่มเติม
 • หลักสูตร

  หลักสูตร

  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เตรียมเปิดสอนหลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา (Master of Education in Learning Sciences and Educational Innovation) ในเดือนสิงหาคม พ.ศ.2558

  เพิ่มเติม
 • คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

  คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

  หลักสูตรคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์มุ่งเน้นให้ผู้เรียนเป็นทั้งนักคิด นักวางแผน นักนโยบาย นักการศึกษา และนักปฏิบัติ ตามแต่ศักยภาพ ทักษะ และความสนใจของแต่ละคน ใช้วิธีการจัดสภาพบรรยากาศการเรียนรู้ที่เอื้อให้ผู้เรียนมีความเข้าใจและเคารพความแตกต่างในด้านการเรียนรู้ของปัจเจกบุคคลและของกลุ่มบุคคล

  เพิ่มเติม
 • โครงการผู้นำแห่งอนาคต

  โครงการผู้นำแห่งอนาคต

  เพิ่มเติม

ข่าว

 • ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย

  สายวิชาการ ตำเเหน่งอาจารย์ คณะวิทยาการเรียนรู้เเละศึกษาศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

  16 พ.ค.2559 / อ่านต่อ
 • ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย

  สายวิชาการ ตำเเหน่งอาจารย์ โรงเรียนสาธิตเเห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ครั้งที่ 1/2559

  16 พ.ค.2559 / อ่านต่อ

กว่าจะมาเป็นเรา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์

การศึกษาของไทยมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในทศวรรษที่ผ่านมา มีการใช้งบประมาณเพื่อการศึกษาโดยเฉลี่ยมากกว่าหนึ่งในสี่ของงบประมาณแผ่นดิน แต่อย่างไรก็ตาม การประเมินผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนทั้งในระดับนานาชาติและระดับชาติกลับบ่งชี้ว่าคุณภาพการศึกษาของไทยกำลังตกต่ำลงโดยลำดับ เนื่องจากระบบการศึกษาที่เป็นอยู่ไม่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนพัฒนาทักษะการคิดวิเคราะห์ การประเมินสถานการณ์บนหลักการและเหตุผล และยังไม่สามารถจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาทักษะการเรียนรู้และการเผชิญต่อความท้าทายในชีวิตประจำวัน รวมทั้งเห็นความสำคัญต่อการดำรงชีวิตเพื่อประโยชน์ของส่วนรวม

อ่านต่อ


กิจกรรม