Loading...

“เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566”

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เปิดรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้และนวัตกรรมการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566 รายละเอียด ดังนี้

เปิดรับสมัคร                          :               ตั้งแต่ บัดนี้ – 5 มิถุนายน 2566

อัตราค่าสมัครสอบ                 :               500  บาท

คุณสมบัติเฉพาะ                   :               1) เป็นผู้สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีทุกสาขาวิชา

                                                                2) มีค่าระดับผลการศึกษาเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 2.75

                                                                3) มีผลคะแนนภาษาอังกฤษตามเกณฑ์มหาวิทยาลัย

 

ประกาศรับสมัครและตัวอย่างความเรียง :  Link 

ช่องทางการรับสมัคร       :               สมัครและส่งเอกสารการสมัครช่องทางออนไลน์  :  Link 

 

ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

เบอร์โทรศัพท์ 02 564 4440-72 ต่อ 6729, 6719  หรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ  090 623 1391 (วรรณวิไล กิ่งมะลิ), 084 073 0853 (ปชาบดี ปุ่มสีดา)

อีเมล academic_med@lsed.tu.ac.th