Loading...

ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานเงินรายได้ ประเภทประจำ ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร
รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ประกาศผลการคัดเลือก

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th