Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน – ครูกระบวนการ (กลุ่มประสบการณ์ทักษะชีวิตและอาชีพ)

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ (กลุ่มประสบการณ์ทักษะชีวิตและอาชีพ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th