Loading...

โครงการก่อการครู : ครูบันดาลใจ จุดไฟการเรียนรู้ รุ่น 2

โครงการก่อการครู โดยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ร่วมกับ เครือข่ายองค์กรภาคีที่ทำงานด้านการศึกษาและการพัฒนามนุษย์ มีความมุ่งหวังในการสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมด้วยการศึกษาโดยเล็งเห็นว่าแท้จริงแล้ว ครูคือผู้นำการเปลี่ยนแปลง (Change Agents) ซึ่งเป็นกุญแจสำคัญในระบบการศึกษาเพราะครูคือผู้หล่อหลอมกรอบความคิด (Mindset) สร้างการเรียนรู้ บ่มเพาะคุณลักษณะภาวะผู้นำและพัฒนาศักยภาพให้แก่เด็กและเยาวชนซึ่งจะเติบโตขึ้นมาเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมไทย โดยเรามุ่งทำงานกับครูที่จะเป็นจุดคานงัด 1% ของระบบการศึกษา คือครูที่มีศักยภาพในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงจำนวน 5,000 คนในระยะ 5 ปี

“ก่อการครู ครูแกนนำ รุ่น 2” เป็นหลักสูตรเพื่อการพัฒนาครูผู้สนใจในการพัฒนาหรือปรับรูปแบบการจัดการเรียนรู้ ให้เป็นกระบวนการเรียนรู้ที่มีส่วนร่วมให้นักเรียน มีส่วนในการสร้างและพัฒนาความรู้ได้ด้วยตนเอง โดยครูทำหน้าที่ในการออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบที่หลากกลาย เพื่อสร้างนักเรียนให้มีทั้งความรู้และทักษะต่างๆ ที่จำเป็น โดยผู้เข้าร่วมต้องมีการเข้าร่วมในกระบวนการเรียนรู้อย่างน้อย 80 ชั่วโมง

อ่านรายละเอียดโครงการฉบับเต็มได้ที่ Link

ดูรายละเอียด โมดูล 1: ครูคือมนุษย์ ได้ที่ Link

ประกาศผลการคัดเลือกครูแกนนำรุ่น 2 Link

ดูรายละเอียด โมดูล 2 : พัฒนาการเรียนรู้ (ตลาดวิชา) ได้ที่ Link

ลงทะเบียนเข้าร่วมอบรมโมดูล 2 (เฉพาะครูแกนนำก่อการครูรุ่น 2 เท่านั้น) ได้ที่ Link

 

 

ดูรายละเอียด โมดูล 3 : ครูคือกระบวนกร ได้ที่ Link

ดูรายละเอียด โมดูล 4 : ครูปล่อยแสง ได้ที่ Link