Loading...

“โครงการผู้นำแห่งอนาคต”

“โครงการผู้นำแห่งอนาคต” ดำเนินงานโดยได้รับการสนับสนุนจากสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ (สสส.) ตั้งแต่ปี 2557 โดยมีเป้าหมายหลักคือการทำงานเชื่อมโยงกับหลากหลายภาคส่วนของสังคมเพื่อการสร้างเสริมสุขภาพโดยเฉพาะการร่วมสร้างสังคมสุขภาวะผ่านการพัฒนาผู้นำที่มีจิตวิญญาณของ “การนำร่วม (Collective Leadership)” มีหัวใจของความเป็นมนุษย์ ให้ความสำคัญกับการพัฒนาตนเองจากภายใน มีจริยธรรมคุณธรรม (Ethical Leadership) เป็นผู้นำที่อุทิศตนและมุ่งมั่นต่อการสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งต่อตนเองและต่อส่วนรวม (Transformative Leadership) และมีความสามารถในการสื่อสารการทำงานของตนเองสู่สังคมได้ ทั้งหมดนี้เป็นการทำงานเพื่อมุ่งไปสู่จุดมุ่งหมาย นั่นคือการหนุนเสริมขบวนการขับเคลื่อนทางสังคมให้มีความสามารถในการสร้างการเปลี่ยนแปลงอย่างยั่งยืนบนฐานสุขภาวะทางปัญญา

โครงการฯ ทำหน้าที่เสริมสร้างศักยภาพผู้นำหรือผู้ขับเคลื่อนสังคมในพื้นที่การทำงานต่าง ๆ ตั้งแต่มิติทางจิตวิญญาณซึ่งเป็นรากฐานของพลังใจและพลังความคิดในการทำงานเพื่อให้ผู้นำสามารถเติบโตได้บนวิถีสุขภาวะทาง

ปัญญา รวมถึงเป็นสื่อกลางในการเชื่อมร้อยผู้ขับเคลื่อนสังคมและภาคีเครือข่ายของ สสส. ที่อยู่ในหลายภาคส่วนของประเทศให้ได้มีโอกาสทำความรู้จักกันและนำไปสู่การสร้างความร่วมมือในการทำงานร่วมกันในอนาคตอีกด้วย 

 

โครงการฯ มีลักษณะการทำงานบนฐานปฏิบัติการจริง ทั้งในเชิงพื้นที่และเชิงประเด็นปัญหา เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านภาวะการนำด้วยกระบวนทัศน์ใหม่ นำไปสู่การทำงานด้วยจินตภาพและค่านิยมใหม่ ทำให้ประเทศไทยมีการเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้น โดยโครงการฯ ได้หนุนเสริมภาคีเครือข่ายผู้นำผ่านหลักสูตรพัฒนาศักยภาพเพื่อสร้างเสริมการองค์ความรู้ ทักษะ และเครื่องมือในการขับเคลื่อนงานด้วยวิถีสุขภาวะทางปัญญา รวมถึงการโค้ชและการติดตามให้ปรึกษาเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้องค์ความรู้และเครื่องมือในพื้นที่การทำงานจริง นอกจากนั้น โครงการฯ ยังพัฒนานวัตกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้และการสื่อสารอย่างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการสื่อสารองค์ความรู้ไปสู่กลุ่มเป้าหมายให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดด้วย 

 

โครงการฯ เชื่อว่าความแตกต่างและหลากหลายจะช่วยให้โครงการฯ และกลุ่มเป้าหมายทุกคน รวมถึงสาธารณชน ได้เกิดการเรียนรู้และความเข้าใจอย่างลึกซึ้งบนฐานความสมดุล ดังนั้น นอกจากการทำงานอย่างใกล้ชิดและต่อเนื่องกับผู้นำชุมชนและผู้นำด้านการศึกษาหลายรุ่นแล้ว โครงการยังขยายงานไปยังกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่มีคุณลักษณะและพื้นที่การทำงานที่หลากหลาย เพื่อให้เกิดการผสานพลังที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงทางสังคมบนฐานสุขภาวะทางปัญญาอย่างทั่วถึงต่อไป (Inclusive Transformation with Intellectual Wellness) 

 

ช่องทางการสื่อสารของโครงการผู้นำแห่งอนาคต:

Facebook: www.facebook.com/leadershipforthefuture2014

Website: http://www.leadershipforfuture.com