Loading...

โครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด

หลักการและเหตุผล

       ด้วยคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้า สำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน พ.ศ. 2563 ให้ดำเนินโครงการพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์เพื่อพลังงานสะอาด โดยมีความมุ่งมั่นในการส่งเสริมการเรียนรู้และความเข้าใจพลังงานไฟฟ้าในมิติของพลังงานสะอาด ซึ่งอาศัยรูปแบบของ “การออกแบบกระบวนการเรียนรู้” (Learning Process Design) เพื่อสร้างทักษะการรู้เท่าทันพลังงาน (Energy Literacy) ให้กับนักเรียนและเยาวชน

      โดยโครงการนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาครูระดับมัธยมปลาย และอาชีวศึกษา ในการออกแบบและพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้แบบสร้างสรรค์ที่ส่งเสริมการรู้เท่าทันพลังงาน (Energy Literacy) ให้กับนักเรียนและเยาวชน

วัตถุประสงค์
1. เพื่อสนับสนุนครูให้สามารถพัฒนานวัตกรรมการเรียนรู้ ที่ส่งเสริม Energy Literacy ให้กับเด็กและเยาวชน
2. เพื่อบ่มเพาะนักศึกษาในการเป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลงและขับเคลื่อนองค์ความรู้ด้านพลังงานสะอาดผ่านการพัฒนาทักษะการโค้ช การออกแบบการเรียนรู้ และการสร้างความรู้ด้านพลังงานให้กับนักศึกษาในระดับอุดมศึกษา
3. เพื่อออกแบบและพัฒนาเครื่องมือที่ช่วยในการวางแผนจัดการใช้พลังงานไฟฟ้าหน่วยงาน
4. เพื่อออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้บุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนมีความตระหนักรู้ในการใช้พลังงานโรงเรียนและชุมชนให้เกิดเป็นต้นแบบในการดำเนินการแก่โรงเรียนและชุมชนอื่น ๆ ได้
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
อาคารโดมบริหาร ชั้น 2  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต 99 หมู่ 18 ถนนพหลโยธิน ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี 12121
โทรศัพท์: 02-564-4440 ต่อ 6713
E-mail: tu.cleanenergy@lsed.tu.ac.th
Facebook: TU.CleanEnergy