Loading...

ปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 3 เปิดเส้นทางแห่งการเรียนรู้

รศ.ดร.อนุชาติ พวงสำลี คณบดีคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ และคณาจารย์จัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาปริญญาตรี รุ่นที่ 3 ในหลักสูตรศิลปศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการเรียนรู้ เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2561 ณ อาคารบรรยายรวม 1 และอาคารสิริวิทยลักษณ์ คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ โดยมีนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชั้นปีที่ 2 และผู้ปกครองให้ความสนใจเข้าร่วม

 

ด้วยความมุ่งมั่นของคณะฯ ในการบ่มเพาะนักขับเคลื่อนการเรียนรู้ที่จะไปสร้างการเปลี่ยนแปลงให้กับสังคมไทยในอนาคต งานปฐมนิเทศจึงถูกจัดขึ้นเพื่อสร้างความเข้าใจกับนักศึกษาและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอนในหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเรียนรู้ เพื่อบรรลุเป้าหมายให้บัณฑิตมีความเชี่ยวชาญเกี่ยวกับการเรียนรู้ของมนุษย์และมีความเข้าใจในทฤษฎีการเรียนรู้บนฐานสหวิทยาการอย่างถ่องแท้ มีทักษะการคิดวิเคราะห์ ทั้งในเชิงวิพากษ์และในเชิงสร้างสรรค์ มีทักษะในการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดกระบวนการ และประเมินการเรียนรู้ในบริบทต่างๆ และสามารถบูรณาการองค์ความรู้ ทักษะ และการปฏิบัติไปประยุกต์ใช้ในการแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อนำไปสู่การขับเคลื่อนการเรียนรู้ในสังคมไทย

 

ในช่วงเช้า ทางคณะฯ ยังได้รับเกียรติจาก คุณธานินทร์ ทิมทอง ผู้ร่วมก่อตั้งและกรรมการผู้จัดการ บริษัท เลิร์น เอ็ดดูเคชั่น จำกัด ซึ่งเป็นวิสาหกิจเพื่อสังคมในด้านการศึกษาและคุณดุษฎี เดือนอุดมศีล หัวหน้าฝ่ายสรรหาและคัดเลือกผู้นำการเปลี่ยนแปลง มูลนิธิทีช ฟอร์ ไทยแลนด์ เป็นวิทยากรบรรยายเกี่ยวกับแนวโน้มการศึกษาของโลก และส่งต่อแรงบันดาลใจของคนรุ่นใหม่ในการลุกขึ้นมาขับเคลื่อนการศึกษาให้กับสังคมไทย ให้กับนักศึกษาและผู้ปกครองอีกด้วย 

 

เสียงสะท้อนจากผู้เข้าร่วม

สำหรับงานปฐมนิเทศของคณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์เป็นงานที่ดิฉันประทับใจมากค่ะ เพราะงานนี้ไม่ได้เป็นงานที่แนะนำให้นักศึกษาใหม่และผู้ปกครองได้รู้จักคณะฯ ของตัวเองเท่านั้น แต่ยังมีการปูทางให้นักศึกษาได้เห็นถึงอนาคตของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นและได้มองเห็นศักยภาพของตัวเองในเวทีที่กว้างขึ้นอีกด้วย โดยผ่านทั้งทางคณาจารย์ในคณะฯ และวิทยากรที่ทางคณะฯ เชิญมา

ดิฉันฟังแล้วได้แรงบันดาลใจเพิ่มขึ้นมากๆ เพราะคณะของเราไม่ได้ทำงานแค่ในแวดวงการศึกษาเท่านั้นแต่ยังสามารถทำงานได้ในทุกแวดวงเพราะคณะของเราศึกษาเพื่อเพิ่มศักยภาพในการเรียนรู้ของมนุษย์ ดังนั้นในทุกที่ๆ มีมนุษย์ พื้นที่นั้นย่อมมีการเรียนรู้ และในทุกที่ๆมีการเรียนรู้ พื้นที่นั้นก็ต้องมีพวกเราค่ะ

นางสาว สุชาวลีรัตน์ อุ่นคุณธรรม(มิลค์) นักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์