Loading...

ผศ.ดร.พลรพี ทุมมาพันธ์


อาจารย์
อีเมล :  phonraphee@lsed.tu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-696-5000 ต่อ 6752

ประวัติ
•  Ph.D. (Education : Measurement, Statistic, Research Design)
   University of Washington, USA
•  วท.ด. (การวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
•  ค.ม. (วิจัยการศึกษา)
   จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
•  วท.ม. (การจัดการ) นานาชาติ
   มหาวิทยาลัยชินวัตร
•  ค.บ. (การประถมศึกษา) เกียรตินิยมอันดับสอง
   มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

ความสนใจทางวิชาการ
• นวัตกรรมการประเมินทางการศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ (Innovative assessments in education and behavioral science)
• การศึกษาและการประเมินอิงสมรรถนะ (Competency-based education and assessment)
• เมืองและชุมชนแห่งการเรียนรู้ (Learning city and community)
• การพัฒนากำลังคนและองค์กร (Workforce and organizational development)


ผลงานทางวิชาการ

Sripa, K., Glubwila, S., & Thummaphan, P. (2021). Pathways, Situations, and Factors Associated with Youth Violence in Educational Settings. The Journal of Behavioral Science, 16(1), 87-102.

Glubwila, S., Sripa, K., & Thummaphan, P. (2021). The model of collaboration integration for preventing and solving the problem of youth violence in educational settings. Current Psychology, 1-10. DOI10.1007/s12144-020-01270-6

พลรพี ทุมมาพันธ์, พรทิพภา สุริยะ, ปิยวรรณ ทัศนาญชลี, อรันดา เส้นเกษ. (2563).รูปแบบและแนวทางการพัฒนาการจัดการศึกษาสำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน. วารสารวิจัยและพัฒนาการศึกษาพิเศษ, 9(2), 29-48.

พลรพี ทุมมาพันธ์, Dongsheng Dong และ Min Li. (2563). การประเมินการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์เพื่อชี้นำการจัดการเรียนรู้: การประยุกต์ใช้โมเดลวินิจฉัยทางพุทธิปัญญา. วารสารวิจัยทางการศึกษา, 15(1), 146-164.

พลรพี ทุมมาพันธ์, พรทิพภา สุริยะ, ปิยวรรณ ทัศนาญชลี, อรันดา เส้นเกษ. (2563). การศึกษาโครงสร้าง หน้าที่ และช่องว่างของการดำเนินงานการจัดการศึกษา สำหรับเด็กที่มีความต้องการพิเศษ. วารสารวิชาการหลักสูตรและการสอน, 12(33), 101-114.

Herrenkohl, L., Vye, N., Thummaphan, P., & Abbott, R. (Under Review). Emotional engagement in agentive science learning environments. American Educational Research Journal.

Sirirassamee, T., Yoelao, D., Priya, K., Mano, V., Thummaphan, P., & Limkhunthummo, S. (2017). Violence related behavior and risk factors among Thai youth. Journal of the Medical Association of Thailand, 100(Suppl. 8), S78-S86.

Wang, T., Li, M., Thummaphan, P., & Ruiz-Primo, M. A. (2017). The effect of sequential cues of item contexts in science assessment. International Journal of Testing, 0: 1–29. http://dx.doi.org/10.1080/15305058.2017.1297818. 

Thummaphan, P., Li, M., & de la Torre, J. (2016). Models for cognitive diagnostic modeling. ใน วิชุดา กิจธรธรรม (บรรณาธิการ). รวมบทความวิธีวิทยาและทฤษฎีเพื่อการวิจัยทางพฤติกรรมศาสตร์ในชุมชนและโรงเรียน. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์. 

Eddy, S. L., Brownell, S. B., Thummaphan, P., Lan, M., & Wenderoth, M. P. (2015). Caution, student experience may vary: Social identities and biology competency impact a student’s experience in peer discussions. CBE-Life Sciences Education, 14, 1-17..

Liu, Y. E., Ballweber, C., O'Rourke, E., Butler, E., Thummaphan, P., & Popović, Z. (2015). Large-scale educational campaigns. ACM Transactions on Computer-Human Interactions, 22(2), 1-24.

เรวดี กระโหมวงศ์ สุจิตรา จรจิตร พลรพี ทุมมาพันธ์ และ จิราภรณ์ เรืองยิ่ง. (2558). การกระจายอานาจทางการศึกษาให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตพื้นที่ภาคใต้. กรุงเทพฯ: สานักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย.

Morozov, A., Herrenkohl, L. R., Shutt, K., Thummaphan, P., Vye, N., Abbott, R. D., & Scalone, G. (2014). Emotional Engagement in Agentive Science Learning Environments. In Joseph L. Polman, Eleni A. Kyza, D. Kevin O'Neill, Iris Tabak, William R. Penuel, A. Susan Jurow, Kevin O'Connor, Tiffany Lee, and Laura D'Amico (Eds.). Learning and Becoming in Practice: The International Conference of the Learning Sciences (ICLS) 2014. Volume 2. Colorado, CO: International Society of the Learning Sciences, pp. 1152-1156.

Thummaphan, P., Yoelao, D., Suwanmonkha, S., & Damsuwan, W. (2013). The effects of using a program applying self-regulation in combination with teacher’s social support on learning behaviors of underachieving primary students. International Journal of Behavioral Science, 8(1), 1-16.

พลรพี ทุมมาพันธ์. (2555). วัฒนธรรมการวิจัย: วัฒนธรรมการเรียนรู้ที่ใช้การวิจัยเป็นฐานของนักเรียน. ใน พลรพี ทุมมาพันธ์ และสุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล (บรรณาธิการ). วัฒนธรรมการวิจัย: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. (หน้า 1-16). กรุงเทพฯ: ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์การพิมพ์.

พลรพี ทุมมาพันธ์ และ สุดจิตร์ ไทรนิ่มนวล. (บรรณาธิการ). (2555). วัฒนธรรมการวิจัย: จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ. กรุงเทพฯ: ศรีบูรณ์คอมพิวเตอร์การพิมพ์.

ยงยุทธ์ แสนประสิทธิ์ พลรพี ทุมมาพันธ์ และ ยงยุทธ์ ธนิกกุล. (2555). การประเมินสื่อการเรียนรู้ของมิวเซียมสยาม. กรุงเทพฯ: มิวเซียมสยาม.

ดุษฎี โยเหลา ลัดดาวัลย์ เกษมเนตร พลรพี ทุมมาพันธ์ และ ทินกฤต อรรถโกวิทธาตรี. (2554). การประเมินผลการดาเนินงานของศูนย์พัฒนาความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ ของสานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา. กรุงเทพฯ: สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์.

Thummaphan, P., Sanprasit, Y., & Jaengsawang, T. (2007). The influence of job stress and coping strategies on the work efficiency of call center employees at Telecommunication Company. The Journal of Behavioral Science, 2(1), 11-22.