Loading...

ดร.กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร

 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายสื่อสารและวัฒนธรรมองค์กร
อีเมล :  Kittirat.p@lsed.tu.ac.th
โทรศัพท์ : 02-696-5000 ต่อ 6751

ประวัติ
• ปร.ด. (ประชากรศึกษา)
   มหาวิทยาลัยมหิดล 
• ศศ.ม. (ประชากรศึกษา
   มหาวิทยาลัยมหิดล
• ศป.บ. (ศิลปะการแสดง-การแสดงและกำกับการแสดง)
   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ความสนใจทางวิชาการ

• การวิจัยประเมินผลโครงการ (Project evaluation)
• การวิจัยเพื่อพัฒนาชุมชน (Community research)
• การถอดบทเรียน สังเคราะห์องค์ความรู้ และการจัดการความรู้ (Knowledge management)
• ละครสำหรับเยาวชน (Theatre for youth) ละครประยุกต์ (Applied theatre)
• การพัฒนาเยาวชน (Youth development)
• การศึกษาเชิงสร้างสรรค์ (Creative pedagogy)
• การพัฒนาชุมชนด้วยศิลปะและวัฒนธรรม (Arts based community cultural development)
• จิตวิทยาเชิงกระบวนการ (Process oriented psychology)
• การออกแบบและจัดกระบวนการเรียนรู้ (Learning design and facilitation)

ผลงานทางวิชาการ

กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร, อุบลวรรณ เสือเดช และ ปุณิกา พุณพาณิชย์. (2559). พลังพลเมืองเยาวชนภาคตะวันตก. กรุงเทพ: มูลนิธิสยามกัมมาจล

กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร และพฤหัส พหลกุลบุตร. (2558). เมล็ดพันธุ์แห่งปัญญา การเดินทางของเยาวชน บนหนทางนักการละครสะท้อนปัญญา. กรุงเทพฯ: มูลนิธิสื่อชาวบ้าน (มะขามป้อม)

กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร และ อุบลวรรณ เสือเดช (บรรณาธิการ). (2558). ต่อกล้าให้เติบใหญ่ 2: เส้นทางการเรียนรู้ของเยาวชน สู่การเป็นนักพัฒนามืออาชีพ. กรุงเทพ : ศูนย์หนังสือ สวทช.

สุคนธจิต วงษ์เผือก และ กิตติรัตน์ ปลื้มจิตร. (2548). ละครสร้างสรรค์ ช่วงชั้นที่ 4 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4-6. กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน