Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ (ภาษาไทย – คอมพิวเตอร์ – ภาษาจีน)

สมัครงาน

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งครูกระบวนการ (ภาษาไทย – คอมพิวเตอร์ – ภาษาจีน)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียน

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th