Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง นักเทคโนโลยีการเรียนรู้

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์และทดสอบความสามารถเฉพาะตำแหน่ง

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th