Loading...

ประกาศผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และลูกจ้างโครงการ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสาธิตการสอนและสัมภาษณ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์) และ สอบสัมภาษณ์ (พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และ พนักงานเงินรายได้ สายสนับสนุนวิชาการ) และสอบสัมภาษณ์ลูกจ้างโครงการ (ผู้ประสานงานวิชาการ)

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการสอบสาธิตการสอนและสัมภาษณ์ ตำแหน่งอาจารย์

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการสอบสัมภาษณ์ สายสนับสนุนวิชาการ :

(นักวิชาการศึกษา เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์ นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ นักทรัพยากรมนุษย์ ช่างเทคนิค)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการสอบสัมภาษณ์ สายสนับสนุนวิชาการ

 

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการสอบสัมภาษณ์ สายสนับสนุนวิชาการ:

(ตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ)

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการสอบสัมภาษณ์ สายสนับสนุนวิชาการ

 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th