Loading...

ประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ / นักสื่อสารองค์กร / นักวิชาการศึกษา

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์เปิดรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำตำแหน่งวิเคราะห์นโยบายและแผน / นักเทคโนโลยีการเรียนรู้ / นักสื่อสารองค์กร / นักวิชาการศึกษา รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรับสมัคร (นักวิเคราะห์นโยบายและแผน)click

ใบสมัคร

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ

ช่องทางในการทดสอบ Smart for Work

 

ประกาศรับสมัคร (นักเทคโนโลยีการเรียนรู้)click

ใบสมัคร

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ

ช่องทางในการทดสอบ Smart for Work

 

ประกาศรับสมัคร (นักสื่อสารองค์กร)click

ใบสมัคร

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ

ช่องทางในการทดสอบ Smart for Work

 

ประกาศรับสมัคร (นักวิชาการศึกษา)click

ใบสมัคร

ช่องทางการสมัครสอบภาษาอังกฤษ

ช่องทางในการทดสอบ Smart for Work