Loading...

ประกาศผลการคัดเลือก นักวิชาการศึกษา / ผู้ประสานงานวิชาการ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ ประกาศผลการคัดเลือก พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา และลูกจ้างโครงการ ตำแหน่งผู้ประสานงานวิชาการ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายผลการคัดเลือก นักวิชาการศึกษา

ประกาศผลการคัดเลือก ผู้ประสานงานวิชาการ

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th