Loading...

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ

คณะวิทยาการเรียนรู้และศึกษาศาสตร์ มีความประสงค์ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ พนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุนวิชาการ และพนักงานมหาวิทยาลัยตามภารกิจ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบข้อเขียนและสัมภาษณ์

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร 02 696 6747 หรือ 02 696 6741 อีเมล hr-info@lsed.tu.ac.th